* debian/*.install: Split installed files.
[debian/lxappearance.git] / debian /
2010-10-26  Julien Lavergne* debian/*.install: Split installed files.
2010-10-26  Julien LavergneAdd a debug package.
2010-10-26  Julien Lavergne* debian/control: Add a new binary for files needed...
2010-10-26  Julien LavergneNew upstream release.
2010-10-26  Julien LavergneMerge commit 'upstream/0.5.0'
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Refine debian/rules
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Update rules file to dh7 format
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Bumped to dh7
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Build-depends on debhelper (>= 7.0.50~)
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Added a patch that sync with upstream snapshot
2010-08-07  Andrew Lee (李健秋)Commit changelog
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Switch to dpkg-source 3.0 (quilt) format
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Added Vcs-Git and Vcs-Browser tags
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Bumped Standard-version to 3.9.1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Use Debian LXDE Packaging Team address.
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.4.0-1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.4.0-1~bpo50+1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.3.0+svn20091220-1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.3.0+svn20091218-1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.3+svn20091101-1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.3+svn20091101-1~bpo50+1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.2.1-2
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.2.1-2~bpo50+1
2010-08-06  Andrew Lee (李健秋)Imported Debian patch 0.2.1-1