Merging upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
index 755a665..a23e197 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
-# Vietnamese translation of LXApperance
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the LXApperance package.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-20 15:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
+"Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
 
 
-#: ../src/main-dlg.c:650
-msgid "Select an icon theme"
-msgstr ""
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+msgid "Customize Look and Feel"
+msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 
 
-#: ../src/main-dlg.c:657
-msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
-msgstr ""
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
+msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
+msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
 
 
-#: ../src/demo.c:56
-msgid "Column"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
+msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
 
 
-#: ../src/demo.c:65
-msgid "Item"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+msgid "Customizes look and feel of your desktop"
+msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
+
+#. Please replace this line with your own names, one name per line.
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
+msgid "translator-credits"
+msgstr "translator-credits"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
+msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
+msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:1
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
+msgid "Background"
+msgstr "Nền sau"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
+msgid "Bigger"
+msgstr "Lớn hơn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
 msgid "Check Button"
 msgid "Check Button"
-msgstr ""
+msgstr "Check Button"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
+msgid "Color"
+msgstr "Màu sắc"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:2
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
+msgid "Default font:"
+msgstr "Phông mặc định:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
 msgid "Demo"
 msgid "Demo"
-msgstr ""
+msgstr "Mẫu"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:3
-msgid "Radio Button"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
+msgid "Foreground"
+msgstr "Nền trước"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:4
-msgid "Tab1"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Đề tài Biểu tượng"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:5
-msgid "Tab2"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
+msgid "Icons only"
+msgstr "Chỉ biểu tượng"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:6
-msgid "Tab3"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
+msgid "Install"
+msgstr "Cài đặt"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:7
-msgid "Tab4"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:8
-msgid "Test Item 1"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Con trỏ Chuột"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:9
-msgid "Test Item 2"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Những cửa sổ thường:"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:10
-msgid "Test Item 3"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
+msgid "Other"
+msgstr "Khác"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:11
-msgid "Type some characters here to test currently selected font."
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
+msgid "Page1"
+msgstr "Trang 1"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:12
-msgid "_Edit"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
+msgid "Page2"
+msgstr "Trang 2"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:13
-msgid "_File"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:14
-msgid "_Help"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
 
 
-#: ../data/demo.glade.h:15
-msgid "button"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:1
-msgid "<b>Preview</b>"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:2
-msgid "Appearance Settings"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Radio Button"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:3
-msgid "Available Cursor Themes"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
+msgid "Remove"
+msgstr "Xóa"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:4
-msgid "Available Icon Themes"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Giống như nút nhấn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:5
-msgid "Available Window Themes"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Giống như hộp thoại"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:6
-msgid "Cursor"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:7
-msgid "Icon"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Giống như mục trình đơn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:8
-msgid "Icons only"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Mục được chọn:"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:9
-msgid "Large"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:10
-msgid "Other"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:11
-msgid "Size"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Kích thước con trỏ"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:12
-msgid "Small"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
+msgid "Smaller"
+msgstr "Nhỏ hơn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:13
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
 msgid "Text below icons"
 msgid "Text below icons"
-msgstr ""
+msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:14
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
 msgid "Text beside icons"
 msgid "Text beside icons"
-msgstr ""
+msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:15
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
 msgid "Text only"
 msgid "Text only"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ có chữ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Cửa sổ văn bản:"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:16
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
 msgid "Toolbar Style: "
 msgid "Toolbar Style: "
-msgstr ""
+msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:17
-msgid "Window"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Mẹo:"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:18
-msgid "_Font:"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
 
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:19
-msgid "_Install"
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
+msgid "Window Border"
+msgstr "Viền Cửa sổ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Chỉnh sửa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
+msgid "_File"
+msgstr "_Tập tin"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
+msgid "_Help"
+msgstr "_Trợ giúp"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
+msgid "button"
+msgstr "nút"
 
 
-#: ../lxappearance.desktop.in.h:1
-msgid "Appearance"
-msgstr "Diện mạo"
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
+msgid "play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
+
+#: ../src/utils.c:212
+msgid "Select an icon theme"
+msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
+
+#: ../src/utils.c:219
+msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
+msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
 
 
-#: ../lxappearance.desktop.in.h:2
-msgid "Customize the look of the desktop"
-msgstr "Tùy chỉnh màn hình nền"