Adding upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
index 3e0cd74..3b22370 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,20 +7,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
-"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
+"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
-"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
+"X-Generator: Pootle 2.7\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1439774916.562664\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 
@@ -28,208 +27,141 @@ msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
 
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
+msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
 msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
 
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr "translator-credits"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "Icons only"
-msgstr "Chỉ biểu tượng"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "Text only"
-msgstr "Chỉ có chữ"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Giống như mục trình đơn"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Giống như nút nhấn"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Giống như hộp thoại"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "None"
-msgstr "Không"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Slight"
-msgstr "Mỏng"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
-msgid "Medium"
-msgstr "Vừa"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Full"
-msgstr "Đầy"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
 msgid "Preview of the selected widget style"
 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
 msgid "_File"
 msgstr "_Tập tin"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Chỉnh sửa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
 msgid "_Help"
 msgstr "_Trợ giúp"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Radio Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
 msgid "Check Button"
 msgstr "Check Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
 msgid "button"
 msgstr "nút"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
 msgid "Demo"
 msgstr "Mẫu"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
 msgid "Page1"
 msgstr "Trang 1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
 msgid "Page2"
 msgstr "Trang 2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
 msgid "Default font:"
 msgstr "Phông mặc định:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
 msgid "Use customized color scheme"
 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
 msgid "Normal windows:"
 msgstr "Những cửa sổ thường:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
 msgid "Text windows:"
 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
 msgid "Selected items:"
 msgstr "Mục được chọn:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
 msgid "Tooltips:"
 msgstr "Mẹo:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
 msgid "Background"
 msgstr "Nền sau"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
 msgid "Foreground"
 msgstr "Nền trước"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
 msgid "Color"
 msgstr "Màu sắc"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
 msgid "Install"
 msgstr "Cài đặt"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
 msgid "Remove"
 msgstr "Xóa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
 msgid "Preview of the selected cursor theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "Kích thước con trỏ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
 msgid "Smaller"
 msgstr "Nhỏ hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
 msgid "Bigger"
 msgstr "Lớn hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
 msgid ""
 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
@@ -239,88 +171,182 @@ msgstr ""
 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
 msgid "Mouse Cursor"
 msgstr "Con trỏ Chuột"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
 msgid "Window Border"
 msgstr "Viền Cửa sổ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
 #, fuzzy
 msgid "Enable antialiasing"
 msgstr "Bật chống răng cưa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
 #, fuzzy
 msgid "<b>Antialiasing</b>"
 msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
 msgid "Enable hinting"
 msgstr "Bật gợi ý"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
 msgid "Hinting style: "
 msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
 msgid "<b>Hinting</b>"
 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
 msgid "Sub-pixel geometry: "
 msgstr "Hình học sub-pixel : "
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
 msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
 msgid "Font"
 msgstr "Font"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
 msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
 msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
 msgid "Show images on buttons"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
 msgid "Show images in menus"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
 msgid "<b>GUI Options</b>"
 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
+msgid "Keyboard theme:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
+#, fuzzy
+msgid "<b>Keyboard Options</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
 msgid "Play event sounds"
 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
 msgid "<b>Sound Effect</b>"
 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
+msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
+msgid "<b>Accessibility</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: ../src/utils.c:217
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
+msgid "None"
+msgstr "Không"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
+msgid "Slight"
+msgstr "Mỏng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
+msgid "Medium"
+msgstr "Vừa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
+msgid "Full"
+msgstr "Đầy"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Giống như mục trình đơn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Giống như nút nhấn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Giống như hộp thoại"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
+msgid "Icons only"
+msgstr "Chỉ biểu tượng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
+msgid "Text only"
+msgstr "Chỉ có chữ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
+
+#: ../src/utils.c:216
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
 
-#: ../src/utils.c:224
+#: ../src/utils.c:223
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
+
+#: ../src/color-scheme.c:299
+msgid ""
+"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
+msgstr ""