Merging upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
index a23e197..330531f 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,19 +7,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
-"Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
+"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 
@@ -27,228 +28,297 @@ msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
-msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr "translator-credits"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
 msgid "<b>GUI Options</b>"
 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
-msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
-msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
+"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
+"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
 msgid "<b>Sound Effect</b>"
 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
 msgid "Background"
 msgstr "Nền sau"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
 msgid "Bigger"
 msgstr "Lớn hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
 msgid "Check Button"
 msgstr "Check Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
 msgid "Color"
 msgstr "Màu sắc"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
 msgid "Default font:"
 msgstr "Phông mặc định:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
 msgid "Demo"
 msgstr "Mẫu"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Bật chống răng cưa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Bật gợi ý"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Foreground"
 msgstr "Nền trước"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+msgid "Full"
+msgstr "Đầy"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
 msgid "Icons only"
 msgstr "Chỉ biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
 msgid "Install"
 msgstr "Cài đặt"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
 msgid "Large toolbar icon"
 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+msgid "Medium"
+msgstr "Vừa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
 msgid "Mouse Cursor"
 msgstr "Con trỏ Chuột"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
+msgid "None"
+msgstr "Không"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
 msgid "Normal windows:"
 msgstr "Những cửa sổ thường:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
 msgid "Page1"
 msgstr "Trang 1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
 msgid "Page2"
 msgstr "Trang 2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
 msgid "Play event sounds"
 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
 msgid "Preview of the selected cursor theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
 msgid "Preview of the selected widget style"
 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Radio Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
 msgid "Remove"
 msgstr "Xóa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
 msgid "Same as buttons"
 msgstr "Giống như nút nhấn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
 msgid "Same as dialogs"
 msgstr "Giống như hộp thoại"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
 msgid "Same as drag icons"
 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
 msgid "Same as menu items"
 msgstr "Giống như mục trình đơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
 msgid "Selected items:"
 msgstr "Mục được chọn:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
 msgid "Show images in menus"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
 msgid "Show images on buttons"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "Kích thước con trỏ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+msgid "Slight"
+msgstr "Mỏng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
 msgid "Small toolbar icon"
 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
 msgid "Smaller"
 msgstr "Nhỏ hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Hình học sub-pixel : "
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
 msgid "Text below icons"
 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
 msgid "Text only"
 msgstr "Chỉ có chữ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
 msgid "Text windows:"
 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
 msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
 msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
 msgid "Tooltips:"
 msgstr "Mẹo:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
 msgid "Use customized color scheme"
 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
 msgid "Window Border"
 msgstr "Viền Cửa sổ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Chỉnh sửa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
 msgid "_File"
 msgstr "_Tập tin"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
 msgid "_Help"
 msgstr "_Trợ giúp"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
 msgid "button"
 msgstr "nút"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
-msgid "play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
-
-#: ../src/utils.c:212
+#: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
 
-#: ../src/utils.c:219
+#: ../src/utils.c:224
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
-