Merging upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / te.po
index 2300ef4..85cc8ef 100644 (file)
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -7,18 +7,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-11 04:09+0200\n"
-"Last-Translator: PraveenIlla <mail2ipn@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-19 14:44+0000\n"
+"Last-Translator: Praveen Illa <mail2ipn@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: te\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: te\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+"X-Generator: Pootle 2.7\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1434725074.000000\n"
 
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "రూపాన్ని మలచుకుని అనందించండి"
 
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "రూపాన్ని మలచుకుని అనందించండి"
 
@@ -26,208 +27,140 @@ msgstr "రూపాన్ని మలచుకుని అనందించ
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "మీ డెస్క్‍టాప్ మరియు అనువర్తనాల దర్శనమును అనురూపిస్తుంది"
 
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "మీ డెస్క్‍టాప్ మరియు అనువర్తనాల దర్శనమును అనురూపిస్తుంది"
 
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
-msgstr "à°¨à°\95à°²à±\81à°¹à°\95à±\8dà°\95à±\81 (C) 2011 LXDE à°ªà±\8dà°°à±\8bà°\9cà±\86à°\95à±\8dà°\9fà±\81"
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
+msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
+msgstr "à°\95à°¿à°\9fà°¿à°\95à±\80à°²à±\81;à°ªà±\8dరాధానà±\8dయతలà±\81;à°\85మరిà°\95à°²à±\81;à°\85à°²à°\82à°\95ారà°\82;à°¶à±\88లి;à°\95నిపిà°\82à°\9aà±\87విధà°\82;"
 
 
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
+msgstr "నకలుహక్కు (C) 2008-2014 LXDE పరియోజన"
+
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "మీ డెస్క్‍టాప్ యొక్క రూపాన్ని మరియు అనుభవాన్ని అనురూపిస్తుంది"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "మీ డెస్క్‍టాప్ యొక్క రూపాన్ని మరియు అనుభవాన్ని అనురూపిస్తుంది"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Praveen Illa <mail2ipn@gmail.com>, 2011."
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "Icons only"
-msgstr "ప్రతీకలు మాత్రమే"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "Text only"
-msgstr "పాఠ్యం మాత్రమే"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "Text below icons"
-msgstr "ప్రతీకల కింద పాఠ్యం"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ప్రతీకల ప్రక్క పాఠ్యం"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "మెనూ అంశాల వలె"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "చిన్న సాధనపట్టీ ప్రతీక"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "పెద్ద సాధనపట్టీ ప్రతీక"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "బటన్ల వలె"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "లాగే ప్రతీకల వలె"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "సంవాదాల వలె"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "None"
-msgstr "ఏదీకాదు"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Slight"
-msgstr "కొద్ది"
+msgstr "Praveen Illa <mail2ipn@gmail.com>, 2011-15."
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
-msgid "Medium"
-msgstr "మధ్యస్థం"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Full"
-msgstr "మొత్తం"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
 msgid "Preview of the selected widget style"
 msgstr "ఎంచుకున్న విడ్జెట్ శైలి యొక్క మునుజూపు"
 
 msgid "Preview of the selected widget style"
 msgstr "ఎంచుకున్న విడ్జెట్ శైలి యొక్క మునుజూపు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
 msgid "_File"
 msgstr "ఫైల్ (_F)"
 
 msgid "_File"
 msgstr "ఫైల్ (_F)"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
 msgid "_Edit"
 msgstr "సవరణ (_E)"
 
 msgid "_Edit"
 msgstr "సవరణ (_E)"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
 msgid "_Help"
 msgstr "సహాయం (_H)"
 
 msgid "_Help"
 msgstr "సహాయం (_H)"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
 msgid "Radio Button"
 msgstr "రేడియో బటన్"
 
 msgid "Radio Button"
 msgstr "రేడియో బటన్"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
 msgid "Check Button"
 msgstr "తనిఖీ బటన్"
 
 msgid "Check Button"
 msgstr "తనిఖీ బటన్"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
 msgid "button"
 msgstr "బటన్"
 
 msgid "button"
 msgstr "బటన్"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
 msgid "Demo"
 msgstr "ఉపపాదన"
 
 msgid "Demo"
 msgstr "ఉపపాదన"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
 msgid "Page1"
 msgstr "పేజీ1"
 
 msgid "Page1"
 msgstr "పేజీ1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
 msgid "Page2"
 msgstr "పేజీ2"
 
 msgid "Page2"
 msgstr "పేజీ2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
 msgid "Default font:"
 msgstr "అప్రమేయ ఫాంటు:"
 
 msgid "Default font:"
 msgstr "అప్రమేయ ఫాంటు:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
 msgid "Widget"
 msgstr "విడ్జెట్"
 
 msgid "Widget"
 msgstr "విడ్జెట్"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
 msgstr "రంగు ప్రణాళిక ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న విడ్జెట్ థీముకు సహకరించుటలేదు."
 
 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
 msgstr "రంగు ప్రణాళిక ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న విడ్జెట్ థీముకు సహకరించుటలేదు."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
 msgid "Use customized color scheme"
 msgstr "అనురూపిత వర్ణ ప్రణాళికను వాడు"
 
 msgid "Use customized color scheme"
 msgstr "అనురూపిత వర్ణ ప్రణాళికను వాడు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
 msgid "Normal windows:"
 msgstr "సాధారణ విండోలు:"
 
 msgid "Normal windows:"
 msgstr "సాధారణ విండోలు:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
 msgid "Text windows:"
 msgstr "పాఠ్య విండోలు:"
 
 msgid "Text windows:"
 msgstr "పాఠ్య విండోలు:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
 msgid "Selected items:"
 msgstr "ఎంచుకున్న అంశాలు:"
 
 msgid "Selected items:"
 msgstr "ఎంచుకున్న అంశాలు:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
 msgid "Tooltips:"
 msgstr "సాధనచిట్కాలు:"
 
 msgid "Tooltips:"
 msgstr "సాధనచిట్కాలు:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
 msgid "Background"
 msgstr "నేపథ్యం"
 
 msgid "Background"
 msgstr "నేపథ్యం"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
 msgid "Foreground"
 msgstr "ముందుభాగము"
 
 msgid "Foreground"
 msgstr "ముందుభాగము"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
 msgid "Color"
 msgstr "రంగు"
 
 msgid "Color"
 msgstr "రంగు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
 msgid "Install"
 msgstr "స్థాపించు"
 
 msgid "Install"
 msgstr "స్థాపించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
 msgid "Remove"
 msgstr "తొలగించు"
 
 msgid "Remove"
 msgstr "తొలగించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "ఎంచుకున్న ప్రతీక థీము యొక్క మునుజూపు"
 
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "ఎంచుకున్న ప్రతీక థీము యొక్క మునుజూపు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "ప్రతీక థీము"
 
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "ప్రతీక థీము"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
 msgid "Preview of the selected cursor theme"
 msgstr "ఎంచుకున్న కర్సర్ థీము యొక్క మునుజూపు"
 
 msgid "Preview of the selected cursor theme"
 msgstr "ఎంచుకున్న కర్సర్ థీము యొక్క మునుజూపు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "కర్సర్ యొక్క పరిమాణం"
 
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "కర్సర్ యొక్క పరిమాణం"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
 msgid "Smaller"
 msgstr "చిన్నది"
 
 msgid "Smaller"
 msgstr "చిన్నది"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
 msgid "Bigger"
 msgstr "అతిపెద్ద"
 
 msgid "Bigger"
 msgstr "అతిపెద్ద"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
 msgid ""
 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
 msgid ""
 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
@@ -236,88 +169,181 @@ msgstr ""
 "<b>గమనిక:</b> సూచకము అలంకారం మార్పు అన్ని డెస్క్‍టాప్ అనువర్తనాలు సహకరించకపోవచ్చు.అందువలన మీరు "
 "చేసిన మార్పులు మీ తరుపరి ప్రవేశం వరకు అన్ని అనువర్తనాలకు పూర్తిగా అనువర్తించబడకపోవచ్చు."
 
 "<b>గమనిక:</b> సూచకము అలంకారం మార్పు అన్ని డెస్క్‍టాప్ అనువర్తనాలు సహకరించకపోవచ్చు.అందువలన మీరు "
 "చేసిన మార్పులు మీ తరుపరి ప్రవేశం వరకు అన్ని అనువర్తనాలకు పూర్తిగా అనువర్తించబడకపోవచ్చు."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
 msgid "Mouse Cursor"
 msgstr "మౌస్ కర్సర్"
 
 msgid "Mouse Cursor"
 msgstr "మౌస్ కర్సర్"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
 msgid "Window Border"
 msgstr "విండో సరిహద్దు"
 
 msgid "Window Border"
 msgstr "విండో సరిహద్దు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
 msgid "Enable antialiasing"
 msgstr "యాంటీఅలియాసింగును చేతనపరుచు"
 
 msgid "Enable antialiasing"
 msgstr "యాంటీఅలియాసింగును చేతనపరుచు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
 msgid "<b>Antialiasing</b>"
 msgstr "<b>యాంటీఅలియాసింగ్</b>"
 
 msgid "<b>Antialiasing</b>"
 msgstr "<b>యాంటీఅలియాసింగ్</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
 msgid "Enable hinting"
 msgstr "హింటింగ్ చేతనపరుచు"
 
 msgid "Enable hinting"
 msgstr "హింటింగ్ చేతనపరుచు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
 msgid "Hinting style: "
 msgstr "హింటింగ్ శైలి: "
 
 msgid "Hinting style: "
 msgstr "హింటింగ్ శైలి: "
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
 msgid "<b>Hinting</b>"
 msgstr "<b>హింటింగ్</b>"
 
 msgid "<b>Hinting</b>"
 msgstr "<b>హింటింగ్</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
 msgid "Sub-pixel geometry: "
 msgstr "ఉప-పిక్సెల్ జ్యామితి. "
 
 msgid "Sub-pixel geometry: "
 msgstr "ఉప-పిక్సెల్ జ్యామితి. "
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
 msgstr "<b>ఉప-పిక్సెల్ జ్యామితి</b>"
 
 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
 msgstr "<b>ఉప-పిక్సెల్ జ్యామితి</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
 msgid "Font"
 msgstr "ఫాంటు"
 
 msgid "Font"
 msgstr "ఫాంటు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
 msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "సాధనపట్టీ శైలి: "
 
 msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "సాధనపట్టీ శైలి: "
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
 msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "సాధనపట్టీ ప్రతీక పరిమాణం: "
 
 msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "సాధనపట్టీ ప్రతీక పరిమాణం: "
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
 msgid "Show images on buttons"
 msgstr "బటన్ల మీద బొమ్మలను చూపించు"
 
 msgid "Show images on buttons"
 msgstr "బటన్ల మీద బొమ్మలను చూపించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
 msgid "Show images in menus"
 msgstr "మెనూల నందు బొమ్మలను చూపించు"
 
 msgid "Show images in menus"
 msgstr "మెనూల నందు బొమ్మలను చూపించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
 msgid "<b>GUI Options</b>"
 msgstr "<b>GUI ఐచ్ఛికాలు</b>"
 
 msgid "<b>GUI Options</b>"
 msgstr "<b>GUI ఐచ్ఛికాలు</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
+msgid "Keyboard theme:"
+msgstr "కీబోర్డు అలంకారం:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
+msgid "<b>Keyboard Options</b>"
+msgstr "<b>కీబోర్డు ఐచ్ఛికాలు</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
 msgid "Play event sounds"
 msgstr "కార్యక్రమాల ధ్వనులను ఆడించు"
 
 msgid "Play event sounds"
 msgstr "కార్యక్రమాల ధ్వనులను ఆడించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "వాడుకరి ఇన్‌పుట్‌కి ఫీడ్‌బ్యాక్ వలె కార్యక్రమ శబ్దాలను ఆడించు"
 
 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "వాడుకరి ఇన్‌పుట్‌కి ఫీడ్‌బ్యాక్ వలె కార్యక్రమ శబ్దాలను ఆడించు"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
 msgid "<b>Sound Effect</b>"
 msgstr "<b>శబ్ధ ప్రభావం</b>"
 
 msgid "<b>Sound Effect</b>"
 msgstr "<b>శబ్ధ ప్రభావం</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
+msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
+msgstr "జిటికె+ అనువర్తనాలలో ప్రాప్యతను చేతనించు (_a)"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
+msgid "<b>Accessibility</b>"
+msgstr "<b>ప్రాపనీయత</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
 msgid "Other"
 msgstr "ఇతర"
 
 msgid "Other"
 msgstr "ఇతర"
 
-#: ../src/utils.c:217
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
+msgid "None"
+msgstr "ఏదీకాదు"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
+msgid "Slight"
+msgstr "కొద్ది"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
+msgid "Medium"
+msgstr "మధ్యస్థం"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
+msgid "Full"
+msgstr "మొత్తం"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "మెనూ అంశాల వలె"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "చిన్న సాధనపట్టీ ప్రతీక"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "పెద్ద సాధనపట్టీ ప్రతీక"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "బటన్ల వలె"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "లాగే ప్రతీకల వలె"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "సంవాదాల వలె"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
+msgid "Icons only"
+msgstr "ప్రతీకలు మాత్రమే"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
+msgid "Text only"
+msgstr "పాఠ్యం మాత్రమే"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
+msgid "Text below icons"
+msgstr "ప్రతీకల కింద పాఠ్యం"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "ప్రతీకల ప్రక్క పాఠ్యం"
+
+#: ../src/utils.c:216
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ఒక ప్రతీక థీమును ఎంచుకొను"
 
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ఒక ప్రతీక థీమును ఎంచుకొను"
 
-#: ../src/utils.c:224
+#: ../src/utils.c:223
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ప్రతీక థీము)"
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ప్రతీక థీము)"
+
+#: ../src/color-scheme.c:299
+msgid ""
+"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
+msgstr ""
+"ఎల్ఎక్స్‌సెషన్ అనేది చర్యాకాల నిర్వాహకంగా లేకపోతే రంగుల స్కీముగా అమర్చడం "
+"వీలుకాదు."