Releasing debian version 0.6.3-1.
[debian/lxappearance.git] / po / pa.po
index 8ac9275..7de61fc 100644 (file)
--- a/po/pa.po
+++ b/po/pa.po
@@ -6,17 +6,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-09 06:00+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-10 07:57+0530\n"
-"Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
+"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
 "Language-Team: Punjabi/Panjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
+"Language: pa\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.7\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1439774914.088329\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 
@@ -24,9 +26,14 @@ msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਓ"
 
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
+msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
+msgstr ""
+
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
-msgstr "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
+#, fuzzy
+msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
+msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
 
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
@@ -40,218 +47,308 @@ msgstr ""
 "ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਨਸੋਰਸ ਟੀਮ (POST)\n"
 "http://www.satuj.com"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
-
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "ਚੁਣੇ ਵਿਦਜੈੱਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
+msgid "_File"
+msgstr "ਫਾਇਲ(_F)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
-msgid "Background"
-msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
+msgid "_Edit"
+msgstr "ਸà©\8bਧ(_E)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
-msgid "Bigger"
-msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
+msgid "_Help"
+msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
-msgid "Check Button"
-msgstr "à¨\9aà©\88ੱà¨\95 ਬਟਨ"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "ਰà©\87ਡà©\80à¨\93 ਬਟਨ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
-msgid "Color"
-msgstr "ਰੰà¨\97"
+msgid "Check Button"
+msgstr "à¨\9aà©\88ੱà¨\95 à¨¬à¨\9fਨ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
+msgid "button"
+msgstr "ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+msgid "Demo"
+msgstr "ਡੈਮੋ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
-msgid "Default font:"
-msgstr "ਡਿਫਾਲà¨\9f à¨«à©\8bà¨\82à¨\9f:"
+msgid "Page1"
+msgstr "ਪà©\87à¨\9c਼1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
-msgid "Demo"
-msgstr "ਡà©\88ਮà©\8b"
+msgid "Page2"
+msgstr "ਪà©\87à¨\9c਼2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
-msgid "Foreground"
-msgstr "ਫਾਰà¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
+msgid "Default font:"
+msgstr "ਡਿਫਾਲà¨\9f à¨«à©\8bà¨\82à¨\9f:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¥à©\80ਮ"
+msgid "Widget"
+msgstr "ਵਿਦà¨\9cà©\88ੱà¨\9f"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
-msgid "Icons only"
-msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
-msgid "Install"
-msgstr "à¨\87ੰਸà¨\9fਾਲ"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨°à©°à¨\97 à¨¸à¨\95à©\80ਮ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "ਵੱਡà©\87 à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
-msgid "Other"
-msgstr "ਹà©\8bਰ"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "à¨\9fà©\82ਲ-à¨\9fਿੱਪ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
-msgid "Page1"
-msgstr "ਪà©\87à¨\9c਼1"
+msgid "Background"
+msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
-msgid "Page2"
-msgstr "ਪà©\87à¨\9c਼2"
+msgid "Foreground"
+msgstr "ਫਾਰà¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+msgid "Color"
+msgstr "ਰੰà¨\97"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "ਯà©\82à¨\9c਼ਰ à¨\87ੰਪà©\81ੱà¨\9f à¨¦à©\87 à¨\9cਵਾਬ à¨µà¨¿à©±à¨\9a à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+msgid "Install"
+msgstr "à¨\87ੰਸà¨\9fਾਲ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨\95ਰਸਰ à¨¥à©\80ਮ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+msgid "Remove"
+msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "ਚੁਣੇ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨µà¨¿à¨¦à¨\9cà©\88ੱà¨\9f à¨¸à¨\9fਾà¨\88ਲ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¥à©\80ਮ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
-msgid "Radio Button"
-msgstr "ਰà©\87ਡà©\80à¨\93 à¨¬à¨\9fਨ"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨\95ਰਸਰ à¨¥à©\80ਮ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
-msgid "Remove"
-msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "à¨\95ਰਸਰ à¨¦à¨¾ à¨\86à¨\95ਾਰ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+msgid "Smaller"
+msgstr "ਹà©\8bਰ à¨\9bà©\8bà¨\9fà©\87"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "ਡਾà¨\88ਲਾà¨\97 à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+msgid "Bigger"
+msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "ਡਰੈਗ ਆਈਕਾਨ ਵਜੋਂ"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
-msgid "Selected items:"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
+msgid "Window Border"
+msgstr "ਵਿੰਡà©\8b à¨¬à¨¾à¨°à¨¡à¨°"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "ਮੇਨੂ 'ਚ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ"
+msgid "Enable antialiasing"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Antialiasing</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "ਕਰਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "ਛੋਟੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
-msgid "Smaller"
-msgstr "ਹੋਰ ਛੋਟੇ"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
-msgid "Text below icons"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਹੇਠ ਟੈਕਸਟ"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
-msgid "Text only"
-msgstr "ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟ"
+msgid "Font"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
-msgid "Text windows:"
-msgstr "ਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋਜ਼:"
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਸਟਾਇਲ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
-msgid "Toolbar Icon Size:"
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ ਆਕਾਰ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
-msgid "Toolbar Style:"
-msgstr "à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨¸à¨\9fਾà¨\87ਲ:"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨\89ੱਤà©\87 à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "à¨\9fà©\82ਲ-à¨\9fਿੱਪ:"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 'à¨\9a à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਵਰਤੋਂ"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
-msgid "Widget"
-msgstr "ਵਿਦਜੈੱਟ"
+msgid "Keyboard theme:"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
-msgid "Window Border"
-msgstr "ਵਿੰਡੋ ਬਾਰਡਰ"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Keyboard Options</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
-msgid "_Edit"
-msgstr "ਸà©\8bਧ(_E)"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
-msgid "_File"
-msgstr "ਫਾਇਲ(_F)"
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਓ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
-msgid "_Help"
-msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
-msgid "button"
-msgstr "ਬਟਨ"
+msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
+msgstr ""
 
-#: ../src/utils.c:212
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
+msgid "<b>Accessibility</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
+msgid "Other"
+msgstr "ਹੋਰ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
+msgid "None"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
+msgid "RGB"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
+msgid "BGR"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
+msgid "VRGB"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
+msgid "VBGR"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
+msgid "Slight"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
+msgid "Medium"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
+msgid "Full"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "ਮੇਨੂ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "ਛੋਟੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "ਵੱਡੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "ਬਟਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "ਡਰੈਗ ਆਈਕਾਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "ਡਾਈਲਾਗ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
+msgid "Icons only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
+msgid "Text only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
+msgid "Text below icons"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਹੇਠ ਟੈਕਸਟ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ"
+
+#: ../src/utils.c:216
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ਇੱਕ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਚੁਣੋ"
 
-#: ../src/utils.c:219
+#: ../src/utils.c:223
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ)"
 
+#: ../src/color-scheme.c:299
+msgid ""
+"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
+msgstr ""