Merging upstream version 0.5.3.
[debian/lxappearance.git] / po / pa.po
index 8ac9275..75281d5 100644 (file)
--- a/po/pa.po
+++ b/po/pa.po
@@ -6,17 +6,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-09 06:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-10 07:57+0530\n"
 "Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
 "Language-Team: Punjabi/Panjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 
@@ -24,234 +25,301 @@ msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਓ"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
-msgstr "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਬਦਲੋ"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ੨੦੧੦\n"
 "ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਨਸੋਰਸ ਟੀਮ (POST)\n"
 "http://www.satuj.com"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
+msgid "Icons only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
+msgid "Text only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
+msgid "Text below icons"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਹੇਠ ਟੈਕਸਟ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
-msgid "Background"
-msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¨à¨¾à¨² à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
-msgid "Bigger"
-msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
-msgid "Check Button"
-msgstr "à¨\9aà©\88ੱà¨\95 à¨¬à¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "à¨\9bà©\8bà¨\9fà©\87 à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
-msgid "Color"
-msgstr "ਰੰà¨\97"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "ਵੱਡà©\87 à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "ਬਟਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "ਡਰੈਗ ਆਈਕਾਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "ਡਾਈਲਾਗ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
+msgid "None"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
-msgid "Default font:"
-msgstr "ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਂਟ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
+msgid "Slight"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
-msgid "Demo"
-msgstr "ਡੈਮੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
-msgid "Foreground"
-msgstr "ਫਾਰਗਰਾਊਂਡ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
+msgid "Full"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
+msgid "RGB"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
-msgid "Icons only"
-msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
+msgid "BGR"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
-msgid "Install"
-msgstr "ਇੰਸਟਾਲ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
+msgid "VRGB"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "ਵੱਡੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
+msgid "VBGR"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨µà¨¿à¨¦à¨\9cà©\88ੱà¨\9f à¨¸à¨\9fਾà¨\88ਲ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+msgid "_File"
+msgstr "ਫਾà¨\87ਲ(_F)"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
-msgid "Other"
-msgstr "ਹੋਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
+msgid "_Edit"
+msgstr "ਸੋਧ(_E)"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
+msgid "_Help"
+msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
+msgid "Radio Button"
+msgstr "ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
+msgid "Check Button"
+msgstr "ਚੈੱਕ ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+msgid "button"
+msgstr "ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
+msgid "Demo"
+msgstr "ਡੈਮੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
 msgid "Page1"
 msgstr "ਪੇਜ਼1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
 msgid "Page2"
 msgstr "ਪੇਜ਼2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
+msgid "Default font:"
+msgstr "ਡਿਫਾਲà¨\9f à¨«à©\8bà¨\82à¨\9f:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "ਯà©\82à¨\9c਼ਰ à¨\87ੰਪà©\81ੱà¨\9f à¨¦à©\87 à¨\9cਵਾਬ à¨µà¨¿à©±à¨\9a à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
+msgid "Widget"
+msgstr "ਵਿਦà¨\9cà©\88ੱà¨\9f"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "ਚੁਣੇ ਕਰਸਰ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¥à©\80ਮ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨°à©°à¨\97 à¨¸à¨\95à©\80ਮ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨µà¨¿à¨¦à¨\9cà©\88ੱà¨\9f à¨¸à¨\9fਾà¨\88ਲ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
-msgid "Radio Button"
-msgstr "ਰà©\87ਡà©\80à¨\93 à¨¬à¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
+msgid "Text windows:"
+msgstr "à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
-msgid "Remove"
-msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
+msgid "Selected items:"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "à¨\9fà©\82ਲ-à¨\9fਿੱਪ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "ਡਾà¨\88ਲਾà¨\97 à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+msgid "Background"
+msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "ਡਰà©\88à¨\97 à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
+msgid "Foreground"
+msgstr "ਫਾਰà¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
+msgid "Color"
+msgstr "ਰੰà¨\97"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
-msgid "Selected items:"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
+msgid "Install"
+msgstr "à¨\87ੰਸà¨\9fਾਲ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 'à¨\9a à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
+msgid "Remove"
+msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "ਚੁਣੇ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "ਚੁਣੇ ਕਰਸਰ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "ਕਰਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "ਛੋਟੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
 msgid "Smaller"
 msgstr "ਹੋਰ ਛੋਟੇ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
-msgid "Text below icons"
-msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¹à©\87ਠ à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
+msgid "Bigger"
+msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
-msgid "Text only"
-msgstr "à¨\95à©\87ਵਲ à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
-msgid "Text windows:"
-msgstr "à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
+msgid "Window Border"
+msgstr "ਵਿੰਡà©\8b à¨¬à¨¾à¨°à¨¡à¨°"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
-msgid "Toolbar Icon Size:"
-msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ ਆਕਾਰ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+msgid "Enable antialising"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
+#, fuzzy
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
-msgid "Toolbar Style:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
+msgid "Font"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਸਟਾਇਲ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "ਟੂਲ-ਟਿੱਪ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ ਆਕਾਰ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨°à©°à¨\97 à¨¸à¨\95à©\80ਮ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨\89ੱਤà©\87 à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
-msgid "Widget"
-msgstr "ਵਿਦà¨\9cà©\88ੱà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 'à¨\9a à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
-msgid "Window Border"
-msgstr "ਵਿੰਡੋ ਬਾਰਡਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
-msgid "_Edit"
-msgstr "ਸà©\8bਧ(_E)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
-msgid "_File"
-msgstr "ਫਾਇਲ(_F)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਓ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
-msgid "_Help"
-msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
-msgid "button"
-msgstr "ਬà¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
+msgid "Other"
+msgstr "ਹà©\8bਰ"
 
-#: ../src/utils.c:212
+#: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ਇੱਕ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਚੁਣੋ"
 
-#: ../src/utils.c:219
+#: ../src/utils.c:224
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ)"
-