Adding upstream version 0.5.4.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
22
23 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
24 msgid "Customize Look and Feel"
25 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
26
27 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
30
31 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33 msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
34
35 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
36 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
40 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
41 msgid "translator-credits"
42 msgstr "translator-credits"
43
44 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
45 msgid "Icons only"
46 msgstr "Chỉ biểu tượng"
47
48 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
49 msgid "Text only"
50 msgstr "Chỉ có chữ"
51
52 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
53 msgid "Text below icons"
54 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
55
56 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57 msgid "Text beside icons"
58 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
59
60 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
61 msgid "Same as menu items"
62 msgstr "Giống như mục trình đơn"
63
64 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
65 msgid "Small toolbar icon"
66 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
67
68 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
69 msgid "Large toolbar icon"
70 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
73 msgid "Same as buttons"
74 msgstr "Giống như nút nhấn"
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
77 msgid "Same as drag icons"
78 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
81 msgid "Same as dialogs"
82 msgstr "Giống như hộp thoại"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
85 msgid "None"
86 msgstr "Không"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
89 msgid "Slight"
90 msgstr "Mỏng"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93 msgid "Medium"
94 msgstr "Vừa"
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
97 msgid "Full"
98 msgstr "Đầy"
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
101 msgid "RGB"
102 msgstr "RGB"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
105 msgid "BGR"
106 msgstr "BGR"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
109 msgid "VRGB"
110 msgstr "VRGB"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
113 msgid "VBGR"
114 msgstr "VBGR"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
117 msgid "Preview of the selected widget style"
118 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
121 msgid "_File"
122 msgstr "_Tập tin"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
125 msgid "_Edit"
126 msgstr "_Chỉnh sửa"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
129 msgid "_Help"
130 msgstr "_Trợ giúp"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
133 msgid "Radio Button"
134 msgstr "Radio Button"
135
136 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
137 msgid "Check Button"
138 msgstr "Check Button"
139
140 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
141 msgid "button"
142 msgstr "nút"
143
144 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
145 msgid "Demo"
146 msgstr "Mẫu"
147
148 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
149 msgid "Page1"
150 msgstr "Trang 1"
151
152 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
153 msgid "Page2"
154 msgstr "Trang 2"
155
156 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
157 msgid "Default font:"
158 msgstr "Phông mặc định:"
159
160 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
161 msgid "Widget"
162 msgstr "Widget"
163
164 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
165 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
167
168 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
169 msgid "Use customized color scheme"
170 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
171
172 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
173 msgid "Normal windows:"
174 msgstr "Những cửa sổ thường:"
175
176 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
177 msgid "Text windows:"
178 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
179
180 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
181 msgid "Selected items:"
182 msgstr "Mục được chọn:"
183
184 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
185 msgid "Tooltips:"
186 msgstr "Mẹo:"
187
188 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
189 msgid "Background"
190 msgstr "Nền sau"
191
192 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
193 msgid "Foreground"
194 msgstr "Nền trước"
195
196 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
197 msgid "Color"
198 msgstr "Màu sắc"
199
200 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
201 msgid "Install"
202 msgstr "Cài đặt"
203
204 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
205 msgid "Remove"
206 msgstr "Xóa"
207
208 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
209 msgid "Preview of the selected icon theme"
210 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
211
212 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
213 msgid "Icon Theme"
214 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
215
216 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
217 msgid "Preview of the selected cursor theme"
218 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
219
220 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
221 msgid "Size of cursors"
222 msgstr "Kích thước con trỏ"
223
224 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
225 msgid "Smaller"
226 msgstr "Nhỏ hơn"
227
228 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
229 msgid "Bigger"
230 msgstr "Lớn hơn"
231
232 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
233 msgid ""
234 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
235 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
236 "applications till next login."
237 msgstr ""
238 "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
239 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
240 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
241
242 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
243 msgid "Mouse Cursor"
244 msgstr "Con trỏ Chuột"
245
246 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
247 msgid "Window Border"
248 msgstr "Viền Cửa sổ"
249
250 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251 #, fuzzy
252 msgid "Enable antialiasing"
253 msgstr "Bật chống răng cưa"
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256 #, fuzzy
257 msgid "<b>Antialiasing</b>"
258 msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
259
260 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
261 msgid "Enable hinting"
262 msgstr "Bật gợi ý"
263
264 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
265 msgid "Hinting style: "
266 msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
267
268 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
269 msgid "<b>Hinting</b>"
270 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
273 msgid "Sub-pixel geometry: "
274 msgstr "Hình học sub-pixel : "
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
277 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
278 msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
279
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
281 msgid "Font"
282 msgstr "Font"
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
285 msgid "Toolbar Style: "
286 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
287
288 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
289 msgid "Toolbar Icon Size: "
290 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
291
292 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
293 msgid "Show images on buttons"
294 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
295
296 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
297 msgid "Show images in menus"
298 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
299
300 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
301 msgid "<b>GUI Options</b>"
302 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
303
304 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
305 msgid "Play event sounds"
306 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
307
308 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
309 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
310 msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
311
312 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
313 msgid "<b>Sound Effect</b>"
314 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
315
316 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
317 msgid "Other"
318 msgstr "Khác"
319
320 #: ../src/utils.c:217
321 msgid "Select an icon theme"
322 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
323
324 #: ../src/utils.c:224
325 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
326 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"