a23e197ecdd3d2d5d92de30bf9a67cf5f42f4b49
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
12 "Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: \n"
18 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
19 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
22 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
29
30 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
32 msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
33
34 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "translator-credits"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
44 msgid "<b>GUI Options</b>"
45 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
48 msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
49 msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
52 msgid "<b>Sound Effect</b>"
53 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
56 msgid "Background"
57 msgstr "Nền sau"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
60 msgid "Bigger"
61 msgstr "Lớn hơn"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
64 msgid "Check Button"
65 msgstr "Check Button"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
68 msgid "Color"
69 msgstr "Màu sắc"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
72 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
73 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
76 msgid "Default font:"
77 msgstr "Phông mặc định:"
78
79 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
80 msgid "Demo"
81 msgstr "Mẫu"
82
83 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
84 msgid "Foreground"
85 msgstr "Nền trước"
86
87 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
88 msgid "Icon Theme"
89 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
90
91 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
92 msgid "Icons only"
93 msgstr "Chỉ biểu tượng"
94
95 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
96 msgid "Install"
97 msgstr "Cài đặt"
98
99 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
100 msgid "Large toolbar icon"
101 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
102
103 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
104 msgid "Mouse Cursor"
105 msgstr "Con trỏ Chuột"
106
107 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
108 msgid "Normal windows:"
109 msgstr "Những cửa sổ thường:"
110
111 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
112 msgid "Other"
113 msgstr "Khác"
114
115 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
116 msgid "Page1"
117 msgstr "Trang 1"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
120 msgid "Page2"
121 msgstr "Trang 2"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
124 msgid "Play event sounds"
125 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
128 msgid "Preview of the selected cursor theme"
129 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
132 msgid "Preview of the selected icon theme"
133 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
136 msgid "Preview of the selected widget style"
137 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
140 msgid "Radio Button"
141 msgstr "Radio Button"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
144 msgid "Remove"
145 msgstr "Xóa"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
148 msgid "Same as buttons"
149 msgstr "Giống như nút nhấn"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
152 msgid "Same as dialogs"
153 msgstr "Giống như hộp thoại"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
156 msgid "Same as drag icons"
157 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
160 msgid "Same as menu items"
161 msgstr "Giống như mục trình đơn"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
164 msgid "Selected items:"
165 msgstr "Mục được chọn:"
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
168 msgid "Show images in menus"
169 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
172 msgid "Show images on buttons"
173 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
176 msgid "Size of cursors"
177 msgstr "Kích thước con trỏ"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
180 msgid "Small toolbar icon"
181 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
184 msgid "Smaller"
185 msgstr "Nhỏ hơn"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
188 msgid "Text below icons"
189 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
192 msgid "Text beside icons"
193 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
196 msgid "Text only"
197 msgstr "Chỉ có chữ"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
200 msgid "Text windows:"
201 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
204 msgid "Toolbar Icon Size: "
205 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
208 msgid "Toolbar Style: "
209 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
212 msgid "Tooltips:"
213 msgstr "Mẹo:"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
216 msgid "Use customized color scheme"
217 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
220 msgid "Widget"
221 msgstr "Widget"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
224 msgid "Window Border"
225 msgstr "Viền Cửa sổ"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
228 msgid "_Edit"
229 msgstr "_Chỉnh sửa"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
232 msgid "_File"
233 msgstr "_Tập tin"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
236 msgid "_Help"
237 msgstr "_Trợ giúp"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
240 msgid "button"
241 msgstr "nút"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
244 msgid "play event sounds as feedback to user input"
245 msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
246
247 #: ../src/utils.c:212
248 msgid "Select an icon theme"
249 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
250
251 #: ../src/utils.c:219
252 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
253 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
254