Merging upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
1469f737 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
eddc0c49 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
1469f737 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
eddc0c49
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e7f9874d
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
1469f737 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e7f9874d 14"Language: vi\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e7f9874d
DB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
1469f737
DB
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
eddc0c49 22
e7f9874d 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
1469f737
DB
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
eddc0c49 26
1469f737
DB
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
81ac7e32 30
e7f9874d
DB
31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
81ac7e32 34
e7f9874d 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
e7f9874d
DB
44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
45msgid "<b>Antialising</b>"
46msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
1469f737
DB
49msgid "<b>GUI Options</b>"
50msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
51
e7f9874d
DB
52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
53msgid "<b>Hinting</b>"
54msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57msgid ""
58"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60"applications till next login."
61msgstr ""
62"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
63"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
64"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
1469f737 65
e7f9874d 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
1469f737
DB
67msgid "<b>Sound Effect</b>"
68msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
81ac7e32 69
e7f9874d
DB
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
71msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
72msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
75msgid "BGR"
76msgstr "BGR"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
1469f737
DB
79msgid "Background"
80msgstr "Nền sau"
81
e7f9874d 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
1469f737
DB
83msgid "Bigger"
84msgstr "Lớn hơn"
85
e7f9874d 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
c93a68c7 87msgid "Check Button"
1469f737
DB
88msgstr "Check Button"
89
e7f9874d 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
1469f737
DB
91msgid "Color"
92msgstr "Màu sắc"
93
e7f9874d 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
1469f737
DB
95msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
96msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
81ac7e32 97
e7f9874d 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
1469f737
DB
99msgid "Default font:"
100msgstr "Phông mặc định:"
101
e7f9874d 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
c93a68c7 103msgid "Demo"
1469f737 104msgstr "Mẫu"
81ac7e32 105
e7f9874d
DB
106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
107msgid "Enable antialising"
108msgstr "Bật chống răng cưa"
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
111msgid "Enable hinting"
112msgstr "Bật gợi ý"
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
115msgid "Font"
116msgstr "Font"
117
118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
119msgid "Foreground"
120msgstr "Nền trước"
eddc0c49 121
e7f9874d
DB
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
123msgid "Full"
124msgstr "Đầy"
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
127msgid "Hinting style: "
128msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
129
130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
1469f737
DB
131msgid "Icon Theme"
132msgstr "Đề tài Biểu tượng"
eddc0c49 133
e7f9874d 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
1469f737
DB
135msgid "Icons only"
136msgstr "Chỉ biểu tượng"
eddc0c49 137
e7f9874d 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
1469f737
DB
139msgid "Install"
140msgstr "Cài đặt"
eddc0c49 141
e7f9874d 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
1469f737
DB
143msgid "Large toolbar icon"
144msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
eddc0c49 145
e7f9874d
DB
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
147msgid "Medium"
148msgstr "Vừa"
149
150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
1469f737
DB
151msgid "Mouse Cursor"
152msgstr "Con trỏ Chuột"
eddc0c49 153
e7f9874d
DB
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
155msgid "None"
156msgstr "Không"
157
158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
1469f737
DB
159msgid "Normal windows:"
160msgstr "Những cửa sổ thường:"
eddc0c49 161
e7f9874d 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
1469f737
DB
163msgid "Other"
164msgstr "Khác"
eddc0c49 165
e7f9874d 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
1469f737
DB
167msgid "Page1"
168msgstr "Trang 1"
eddc0c49 169
e7f9874d 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
1469f737
DB
171msgid "Page2"
172msgstr "Trang 2"
eddc0c49 173
e7f9874d 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
1469f737
DB
175msgid "Play event sounds"
176msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
eddc0c49 177
e7f9874d
DB
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
179msgid "Play event sounds as feedback to user input"
180msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
1469f737
DB
183msgid "Preview of the selected cursor theme"
184msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
eddc0c49 185
e7f9874d 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
1469f737
DB
187msgid "Preview of the selected icon theme"
188msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
eddc0c49 189
e7f9874d 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
1469f737
DB
191msgid "Preview of the selected widget style"
192msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
eddc0c49 193
e7f9874d
DB
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195msgid "RGB"
196msgstr "RGB"
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
1469f737
DB
199msgid "Radio Button"
200msgstr "Radio Button"
eddc0c49 201
e7f9874d 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
1469f737
DB
203msgid "Remove"
204msgstr "Xóa"
eddc0c49 205
e7f9874d 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
1469f737
DB
207msgid "Same as buttons"
208msgstr "Giống như nút nhấn"
eddc0c49 209
e7f9874d 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
1469f737
DB
211msgid "Same as dialogs"
212msgstr "Giống như hộp thoại"
eddc0c49 213
e7f9874d 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
1469f737
DB
215msgid "Same as drag icons"
216msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
eddc0c49 217
e7f9874d 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
1469f737
DB
219msgid "Same as menu items"
220msgstr "Giống như mục trình đơn"
eddc0c49 221
e7f9874d 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
1469f737
DB
223msgid "Selected items:"
224msgstr "Mục được chọn:"
eddc0c49 225
e7f9874d 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
1469f737
DB
227msgid "Show images in menus"
228msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
eddc0c49 229
e7f9874d 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
1469f737
DB
231msgid "Show images on buttons"
232msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
eddc0c49 233
e7f9874d 234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
1469f737
DB
235msgid "Size of cursors"
236msgstr "Kích thước con trỏ"
eddc0c49 237
e7f9874d
DB
238#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
239msgid "Slight"
240msgstr "Mỏng"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
1469f737
DB
243msgid "Small toolbar icon"
244msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
245
e7f9874d 246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
1469f737
DB
247msgid "Smaller"
248msgstr "Nhỏ hơn"
eddc0c49 249
e7f9874d
DB
250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251msgid "Sub-pixel geometry: "
252msgstr "Hình học sub-pixel : "
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
c93a68c7 255msgid "Text below icons"
1469f737 256msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
eddc0c49 257
e7f9874d 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
c93a68c7 259msgid "Text beside icons"
1469f737 260msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
eddc0c49 261
e7f9874d 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
c93a68c7 263msgid "Text only"
1469f737
DB
264msgstr "Chỉ có chữ"
265
e7f9874d 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
1469f737
DB
267msgid "Text windows:"
268msgstr "Cửa sổ văn bản:"
eddc0c49 269
e7f9874d 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
1469f737
DB
271msgid "Toolbar Icon Size: "
272msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
273
e7f9874d 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
c93a68c7 275msgid "Toolbar Style: "
1469f737 276msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
eddc0c49 277
e7f9874d 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
1469f737
DB
279msgid "Tooltips:"
280msgstr "Mẹo:"
eddc0c49 281
e7f9874d 282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
1469f737
DB
283msgid "Use customized color scheme"
284msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
eddc0c49 285
e7f9874d
DB
286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
287msgid "VBGR"
288msgstr "VBGR"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
291msgid "VRGB"
292msgstr "VRGB"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
1469f737
DB
295msgid "Widget"
296msgstr "Widget"
297
e7f9874d 298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
1469f737
DB
299msgid "Window Border"
300msgstr "Viền Cửa sổ"
301
e7f9874d 302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
1469f737
DB
303msgid "_Edit"
304msgstr "_Chỉnh sửa"
305
e7f9874d 306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
1469f737
DB
307msgid "_File"
308msgstr "_Tập tin"
309
e7f9874d 310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
1469f737
DB
311msgid "_Help"
312msgstr "_Trợ giúp"
313
e7f9874d 314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
1469f737
DB
315msgid "button"
316msgstr "nút"
8df2f63a 317
e7f9874d 318#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
321
e7f9874d 322#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"