Adding upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
09ea0a61 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
bd2899cf 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
09ea0a61 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
bd2899cf
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8a116557
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
12"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
09ea0a61 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
6ec93802 14"Language: vi\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
6ec93802 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
8a116557
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1439774916.562664\n"
bd2899cf 21
8a116557 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
09ea0a61
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
bd2899cf 25
09ea0a61
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
7fbfd5a0 29
8a116557
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr ""
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35#, fuzzy
36msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
6ec93802 37msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
7fbfd5a0 38
8a116557 39#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
09ea0a61
DB
40msgid "Customizes look and feel of your desktop"
41msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
42
43#. Please replace this line with your own names, one name per line.
8a116557 44#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
09ea0a61
DB
45msgid "translator-credits"
46msgstr "translator-credits"
47
8a116557 48#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
70478930
DB
49msgid "Preview of the selected widget style"
50msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
6ec93802 51
8a116557 52#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
70478930
DB
53msgid "_File"
54msgstr "_Tập tin"
6ec93802 55
8a116557 56#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
70478930
DB
57msgid "_Edit"
58msgstr "_Chỉnh sửa"
bd2899cf 59
8a116557 60#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
70478930
DB
61msgid "_Help"
62msgstr "_Trợ giúp"
bd2899cf 63
8a116557 64#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
70478930
DB
65msgid "Radio Button"
66msgstr "Radio Button"
bd2899cf 67
8a116557 68#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70478930
DB
69msgid "Check Button"
70msgstr "Check Button"
bd2899cf 71
8a116557 72#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
70478930
DB
73msgid "button"
74msgstr "nút"
6ec93802 75
8a116557 76#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
70478930
DB
77msgid "Demo"
78msgstr "Mẫu"
bd2899cf 79
8a116557 80#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
70478930
DB
81msgid "Page1"
82msgstr "Trang 1"
6ec93802 83
8a116557 84#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
70478930
DB
85msgid "Page2"
86msgstr "Trang 2"
bd2899cf 87
8a116557 88#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
70478930
DB
89msgid "Default font:"
90msgstr "Phông mặc định:"
bd2899cf 91
8a116557 92#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
70478930
DB
93msgid "Widget"
94msgstr "Widget"
bd2899cf 95
8a116557 96#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
70478930
DB
97msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
98msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
bd2899cf 99
8a116557 100#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
70478930
DB
101msgid "Use customized color scheme"
102msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
bd2899cf 103
8a116557 104#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
70478930
DB
105msgid "Normal windows:"
106msgstr "Những cửa sổ thường:"
6ec93802 107
8a116557 108#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
70478930
DB
109msgid "Text windows:"
110msgstr "Cửa sổ văn bản:"
bd2899cf 111
8a116557 112#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
70478930
DB
113msgid "Selected items:"
114msgstr "Mục được chọn:"
bd2899cf 115
8a116557 116#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
70478930
DB
117msgid "Tooltips:"
118msgstr "Mẹo:"
bd2899cf 119
8a116557 120#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
70478930
DB
121msgid "Background"
122msgstr "Nền sau"
6ec93802 123
8a116557 124#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
70478930
DB
125msgid "Foreground"
126msgstr "Nền trước"
bd2899cf 127
8a116557 128#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
70478930
DB
129msgid "Color"
130msgstr "Màu sắc"
bd2899cf 131
8a116557 132#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
70478930
DB
133msgid "Install"
134msgstr "Cài đặt"
bd2899cf 135
8a116557 136#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
70478930
DB
137msgid "Remove"
138msgstr "Xóa"
bd2899cf 139
8a116557 140#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
70478930
DB
141msgid "Preview of the selected icon theme"
142msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
bd2899cf 143
8a116557 144#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
70478930
DB
145msgid "Icon Theme"
146msgstr "Đề tài Biểu tượng"
bd2899cf 147
8a116557 148#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
70478930
DB
149msgid "Preview of the selected cursor theme"
150msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
bd2899cf 151
8a116557 152#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
70478930
DB
153msgid "Size of cursors"
154msgstr "Kích thước con trỏ"
bd2899cf 155
8a116557 156#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
70478930
DB
157msgid "Smaller"
158msgstr "Nhỏ hơn"
bd2899cf 159
8a116557 160#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
70478930
DB
161msgid "Bigger"
162msgstr "Lớn hơn"
bd2899cf 163
8a116557 164#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
70478930
DB
165msgid ""
166"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
167"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
168"applications till next login."
169msgstr ""
170"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
171"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
172"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
6ec93802 173
8a116557 174#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
70478930
DB
175msgid "Mouse Cursor"
176msgstr "Con trỏ Chuột"
09ea0a61 177
8a116557 178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
70478930
DB
179msgid "Window Border"
180msgstr "Viền Cửa sổ"
bd2899cf 181
8a116557 182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
0fe00023
AG
183#, fuzzy
184msgid "Enable antialiasing"
70478930 185msgstr "Bật chống răng cưa"
6ec93802 186
8a116557 187#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
0fe00023
AG
188#, fuzzy
189msgid "<b>Antialiasing</b>"
70478930 190msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
bd2899cf 191
8a116557 192#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
70478930
DB
193msgid "Enable hinting"
194msgstr "Bật gợi ý"
bd2899cf 195
8a116557 196#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
70478930
DB
197msgid "Hinting style: "
198msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
09ea0a61 199
8a116557 200#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
70478930
DB
201msgid "<b>Hinting</b>"
202msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
bd2899cf 203
8a116557 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
70478930
DB
205msgid "Sub-pixel geometry: "
206msgstr "Hình học sub-pixel : "
09ea0a61 207
8a116557 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
70478930
DB
209msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
210msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
bd2899cf 211
8a116557 212#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
70478930
DB
213msgid "Font"
214msgstr "Font"
bd2899cf 215
8a116557 216#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
70478930
DB
217msgid "Toolbar Style: "
218msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
bd2899cf 219
8a116557 220#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
70478930
DB
221msgid "Toolbar Icon Size: "
222msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
6ec93802 223
8a116557 224#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
70478930
DB
225msgid "Show images on buttons"
226msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
6ec93802 227
8a116557 228#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
70478930
DB
229msgid "Show images in menus"
230msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
09ea0a61 231
8a116557 232#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
70478930
DB
233msgid "<b>GUI Options</b>"
234msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
09ea0a61 235
8a116557
AG
236#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
237msgid "Keyboard theme:"
238msgstr ""
239
240#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
241#, fuzzy
242msgid "<b>Keyboard Options</b>"
243msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
244
245#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
70478930
DB
246msgid "Play event sounds"
247msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
09ea0a61 248
8a116557 249#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
70478930
DB
250msgid "Play event sounds as feedback to user input"
251msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
09ea0a61 252
8a116557 253#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
70478930
DB
254msgid "<b>Sound Effect</b>"
255msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
09ea0a61 256
8a116557
AG
257#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
258msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
259msgstr ""
260
261#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
262msgid "<b>Accessibility</b>"
263msgstr ""
264
265#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
70478930
DB
266msgid "Other"
267msgstr "Khác"
13f1ec51 268
8a116557
AG
269#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
270msgid "None"
271msgstr "Không"
272
273#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
274msgid "RGB"
275msgstr "RGB"
276
277#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
278msgid "BGR"
279msgstr "BGR"
280
281#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
282msgid "VRGB"
283msgstr "VRGB"
284
285#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
286msgid "VBGR"
287msgstr "VBGR"
288
289#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
290msgid "Slight"
291msgstr "Mỏng"
292
293#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
294msgid "Medium"
295msgstr "Vừa"
296
297#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
298msgid "Full"
299msgstr "Đầy"
300
301#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
302msgid "Same as menu items"
303msgstr "Giống như mục trình đơn"
304
305#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
306msgid "Small toolbar icon"
307msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
308
309#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
310msgid "Large toolbar icon"
311msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
312
313#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
314msgid "Same as buttons"
315msgstr "Giống như nút nhấn"
316
317#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
318msgid "Same as drag icons"
319msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
320
321#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
322msgid "Same as dialogs"
323msgstr "Giống như hộp thoại"
324
325#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
326msgid "Icons only"
327msgstr "Chỉ biểu tượng"
328
329#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
330msgid "Text only"
331msgstr "Chỉ có chữ"
332
333#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
334msgid "Text below icons"
335msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
336
337#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
338msgid "Text beside icons"
339msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
340
341#: ../src/utils.c:216
09ea0a61
DB
342msgid "Select an icon theme"
343msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
344
8a116557 345#: ../src/utils.c:223
09ea0a61
DB
346msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
347msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
8a116557
AG
348
349#: ../src/color-scheme.c:299
350msgid ""
351"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
352msgstr ""