Merging upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
1469f737 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
eddc0c49 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
1469f737 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
eddc0c49
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
82c4ef88
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
12"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
1469f737 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e7f9874d 14"Language: vi\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e7f9874d 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
82c4ef88
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1439774916.562664\n"
eddc0c49 21
82c4ef88 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
1469f737
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
eddc0c49 25
1469f737
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
81ac7e32 29
82c4ef88
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr ""
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35#, fuzzy
36msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
e7f9874d 37msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
81ac7e32 38
82c4ef88 39#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
1469f737
DB
40msgid "Customizes look and feel of your desktop"
41msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
42
43#. Please replace this line with your own names, one name per line.
82c4ef88 44#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
1469f737
DB
45msgid "translator-credits"
46msgstr "translator-credits"
47
82c4ef88 48#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7f605299
DB
49msgid "Preview of the selected widget style"
50msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
e7f9874d 51
82c4ef88 52#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7f605299
DB
53msgid "_File"
54msgstr "_Tập tin"
e7f9874d 55
82c4ef88 56#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7f605299
DB
57msgid "_Edit"
58msgstr "_Chỉnh sửa"
eddc0c49 59
82c4ef88 60#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7f605299
DB
61msgid "_Help"
62msgstr "_Trợ giúp"
eddc0c49 63
82c4ef88 64#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7f605299
DB
65msgid "Radio Button"
66msgstr "Radio Button"
eddc0c49 67
82c4ef88 68#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7f605299
DB
69msgid "Check Button"
70msgstr "Check Button"
eddc0c49 71
82c4ef88 72#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7f605299
DB
73msgid "button"
74msgstr "nút"
e7f9874d 75
82c4ef88 76#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7f605299
DB
77msgid "Demo"
78msgstr "Mẫu"
eddc0c49 79
82c4ef88 80#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7f605299
DB
81msgid "Page1"
82msgstr "Trang 1"
e7f9874d 83
82c4ef88 84#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7f605299
DB
85msgid "Page2"
86msgstr "Trang 2"
eddc0c49 87
82c4ef88 88#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7f605299
DB
89msgid "Default font:"
90msgstr "Phông mặc định:"
eddc0c49 91
82c4ef88 92#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7f605299
DB
93msgid "Widget"
94msgstr "Widget"
eddc0c49 95
82c4ef88 96#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7f605299
DB
97msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
98msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
eddc0c49 99
82c4ef88 100#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7f605299
DB
101msgid "Use customized color scheme"
102msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
eddc0c49 103
82c4ef88 104#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7f605299
DB
105msgid "Normal windows:"
106msgstr "Những cửa sổ thường:"
e7f9874d 107
82c4ef88 108#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7f605299
DB
109msgid "Text windows:"
110msgstr "Cửa sổ văn bản:"
eddc0c49 111
82c4ef88 112#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7f605299
DB
113msgid "Selected items:"
114msgstr "Mục được chọn:"
eddc0c49 115
82c4ef88 116#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7f605299
DB
117msgid "Tooltips:"
118msgstr "Mẹo:"
eddc0c49 119
82c4ef88 120#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7f605299
DB
121msgid "Background"
122msgstr "Nền sau"
e7f9874d 123
82c4ef88 124#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7f605299
DB
125msgid "Foreground"
126msgstr "Nền trước"
eddc0c49 127
82c4ef88 128#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7f605299
DB
129msgid "Color"
130msgstr "Màu sắc"
eddc0c49 131
82c4ef88 132#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7f605299
DB
133msgid "Install"
134msgstr "Cài đặt"
eddc0c49 135
82c4ef88 136#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7f605299
DB
137msgid "Remove"
138msgstr "Xóa"
eddc0c49 139
82c4ef88 140#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7f605299
DB
141msgid "Preview of the selected icon theme"
142msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
eddc0c49 143
82c4ef88 144#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7f605299
DB
145msgid "Icon Theme"
146msgstr "Đề tài Biểu tượng"
eddc0c49 147
82c4ef88 148#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7f605299
DB
149msgid "Preview of the selected cursor theme"
150msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
eddc0c49 151
82c4ef88 152#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7f605299
DB
153msgid "Size of cursors"
154msgstr "Kích thước con trỏ"
eddc0c49 155
82c4ef88 156#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7f605299
DB
157msgid "Smaller"
158msgstr "Nhỏ hơn"
eddc0c49 159
82c4ef88 160#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7f605299
DB
161msgid "Bigger"
162msgstr "Lớn hơn"
eddc0c49 163
82c4ef88 164#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7f605299
DB
165msgid ""
166"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
167"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
168"applications till next login."
169msgstr ""
170"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
171"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
172"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
e7f9874d 173
82c4ef88 174#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7f605299
DB
175msgid "Mouse Cursor"
176msgstr "Con trỏ Chuột"
1469f737 177
82c4ef88 178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7f605299
DB
179msgid "Window Border"
180msgstr "Viền Cửa sổ"
eddc0c49 181
82c4ef88 182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
f38be2ba
AG
183#, fuzzy
184msgid "Enable antialiasing"
7f605299 185msgstr "Bật chống răng cưa"
e7f9874d 186
82c4ef88 187#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
f38be2ba
AG
188#, fuzzy
189msgid "<b>Antialiasing</b>"
7f605299 190msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
eddc0c49 191
82c4ef88 192#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7f605299
DB
193msgid "Enable hinting"
194msgstr "Bật gợi ý"
eddc0c49 195
82c4ef88 196#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7f605299
DB
197msgid "Hinting style: "
198msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
1469f737 199
82c4ef88 200#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7f605299
DB
201msgid "<b>Hinting</b>"
202msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
eddc0c49 203
82c4ef88 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7f605299
DB
205msgid "Sub-pixel geometry: "
206msgstr "Hình học sub-pixel : "
1469f737 207
82c4ef88 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7f605299
DB
209msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
210msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
eddc0c49 211
82c4ef88 212#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7f605299
DB
213msgid "Font"
214msgstr "Font"
eddc0c49 215
82c4ef88 216#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7f605299
DB
217msgid "Toolbar Style: "
218msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
eddc0c49 219
82c4ef88 220#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7f605299
DB
221msgid "Toolbar Icon Size: "
222msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
e7f9874d 223
82c4ef88 224#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7f605299
DB
225msgid "Show images on buttons"
226msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
e7f9874d 227
82c4ef88 228#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7f605299
DB
229msgid "Show images in menus"
230msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
1469f737 231
82c4ef88 232#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7f605299
DB
233msgid "<b>GUI Options</b>"
234msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
1469f737 235
82c4ef88
AG
236#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
237msgid "Keyboard theme:"
238msgstr ""
239
240#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
241#, fuzzy
242msgid "<b>Keyboard Options</b>"
243msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
244
245#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7f605299
DB
246msgid "Play event sounds"
247msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
1469f737 248
82c4ef88 249#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7f605299
DB
250msgid "Play event sounds as feedback to user input"
251msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
1469f737 252
82c4ef88 253#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7f605299
DB
254msgid "<b>Sound Effect</b>"
255msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
1469f737 256
82c4ef88
AG
257#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
258msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
259msgstr ""
260
261#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
262msgid "<b>Accessibility</b>"
263msgstr ""
264
265#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7f605299
DB
266msgid "Other"
267msgstr "Khác"
8df2f63a 268
82c4ef88
AG
269#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
270msgid "None"
271msgstr "Không"
272
273#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
274msgid "RGB"
275msgstr "RGB"
276
277#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
278msgid "BGR"
279msgstr "BGR"
280
281#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
282msgid "VRGB"
283msgstr "VRGB"
284
285#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
286msgid "VBGR"
287msgstr "VBGR"
288
289#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
290msgid "Slight"
291msgstr "Mỏng"
292
293#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
294msgid "Medium"
295msgstr "Vừa"
296
297#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
298msgid "Full"
299msgstr "Đầy"
300
301#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
302msgid "Same as menu items"
303msgstr "Giống như mục trình đơn"
304
305#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
306msgid "Small toolbar icon"
307msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
308
309#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
310msgid "Large toolbar icon"
311msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
312
313#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
314msgid "Same as buttons"
315msgstr "Giống như nút nhấn"
316
317#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
318msgid "Same as drag icons"
319msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
320
321#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
322msgid "Same as dialogs"
323msgstr "Giống như hộp thoại"
324
325#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
326msgid "Icons only"
327msgstr "Chỉ biểu tượng"
328
329#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
330msgid "Text only"
331msgstr "Chỉ có chữ"
332
333#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
334msgid "Text below icons"
335msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
336
337#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
338msgid "Text beside icons"
339msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
340
341#: ../src/utils.c:216
1469f737
DB
342msgid "Select an icon theme"
343msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
344
82c4ef88 345#: ../src/utils.c:223
1469f737
DB
346msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
347msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
82c4ef88
AG
348
349#: ../src/color-scheme.c:299
350msgid ""
351"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
352msgstr ""