Merging upstream version 0.5.2.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
1469f737 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
eddc0c49 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
1469f737 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
eddc0c49
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7f605299 10"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
e7f9874d
DB
11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
1469f737 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e7f9874d 14"Language: vi\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e7f9874d
DB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
1469f737
DB
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
eddc0c49 22
7f605299 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
eddc0c49 26
1469f737
DB
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
81ac7e32 30
e7f9874d
DB
31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
81ac7e32 34
e7f9874d 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
e7f9874d 44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7f605299
DB
45msgid "Icons only"
46msgstr "Chỉ biểu tượng"
e7f9874d
DB
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7f605299
DB
49msgid "Text only"
50msgstr "Chỉ có chữ"
1469f737 51
e7f9874d 52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7f605299
DB
53msgid "Text below icons"
54msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
e7f9874d
DB
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7f605299
DB
57msgid "Text beside icons"
58msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
1469f737 59
e7f9874d 60#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7f605299
DB
61msgid "Same as menu items"
62msgstr "Giống như mục trình đơn"
81ac7e32 63
e7f9874d 64#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7f605299
DB
65msgid "Small toolbar icon"
66msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
e7f9874d
DB
67
68#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7f605299
DB
69msgid "Large toolbar icon"
70msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
e7f9874d
DB
71
72#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7f605299
DB
73msgid "Same as buttons"
74msgstr "Giống như nút nhấn"
1469f737 75
e7f9874d 76#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7f605299
DB
77msgid "Same as drag icons"
78msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
1469f737 79
e7f9874d 80#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7f605299
DB
81msgid "Same as dialogs"
82msgstr "Giống như hộp thoại"
1469f737 83
e7f9874d 84#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7f605299
DB
85msgid "None"
86msgstr "Không"
1469f737 87
e7f9874d 88#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7f605299
DB
89msgid "Slight"
90msgstr "Mỏng"
91
92#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93msgid "Medium"
94msgstr "Vừa"
81ac7e32 95
e7f9874d 96#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7f605299
DB
97msgid "Full"
98msgstr "Đầy"
1469f737 99
e7f9874d 100#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7f605299
DB
101msgid "RGB"
102msgstr "RGB"
81ac7e32 103
e7f9874d 104#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7f605299
DB
105msgid "BGR"
106msgstr "BGR"
e7f9874d
DB
107
108#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7f605299
DB
109msgid "VRGB"
110msgstr "VRGB"
e7f9874d
DB
111
112#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7f605299
DB
113msgid "VBGR"
114msgstr "VBGR"
eddc0c49 115
e7f9874d 116#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7f605299
DB
117msgid "Preview of the selected widget style"
118msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
e7f9874d
DB
119
120#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7f605299
DB
121msgid "_File"
122msgstr "_Tập tin"
e7f9874d
DB
123
124#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7f605299
DB
125msgid "_Edit"
126msgstr "_Chỉnh sửa"
eddc0c49 127
e7f9874d 128#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7f605299
DB
129msgid "_Help"
130msgstr "_Trợ giúp"
eddc0c49 131
e7f9874d 132#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7f605299
DB
133msgid "Radio Button"
134msgstr "Radio Button"
eddc0c49 135
e7f9874d 136#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7f605299
DB
137msgid "Check Button"
138msgstr "Check Button"
eddc0c49 139
e7f9874d 140#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7f605299
DB
141msgid "button"
142msgstr "nút"
e7f9874d
DB
143
144#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7f605299
DB
145msgid "Demo"
146msgstr "Mẫu"
eddc0c49 147
e7f9874d 148#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7f605299
DB
149msgid "Page1"
150msgstr "Trang 1"
e7f9874d
DB
151
152#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7f605299
DB
153msgid "Page2"
154msgstr "Trang 2"
eddc0c49 155
e7f9874d 156#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7f605299
DB
157msgid "Default font:"
158msgstr "Phông mặc định:"
eddc0c49 159
e7f9874d 160#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7f605299
DB
161msgid "Widget"
162msgstr "Widget"
eddc0c49 163
e7f9874d 164#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7f605299
DB
165msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
eddc0c49 167
e7f9874d 168#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7f605299
DB
169msgid "Use customized color scheme"
170msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
eddc0c49 171
e7f9874d 172#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7f605299
DB
173msgid "Normal windows:"
174msgstr "Những cửa sổ thường:"
e7f9874d
DB
175
176#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7f605299
DB
177msgid "Text windows:"
178msgstr "Cửa sổ văn bản:"
eddc0c49 179
e7f9874d 180#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7f605299
DB
181msgid "Selected items:"
182msgstr "Mục được chọn:"
eddc0c49 183
e7f9874d 184#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7f605299
DB
185msgid "Tooltips:"
186msgstr "Mẹo:"
eddc0c49 187
e7f9874d 188#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7f605299
DB
189msgid "Background"
190msgstr "Nền sau"
e7f9874d
DB
191
192#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7f605299
DB
193msgid "Foreground"
194msgstr "Nền trước"
eddc0c49 195
e7f9874d 196#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7f605299
DB
197msgid "Color"
198msgstr "Màu sắc"
eddc0c49 199
e7f9874d 200#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7f605299
DB
201msgid "Install"
202msgstr "Cài đặt"
eddc0c49 203
e7f9874d 204#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7f605299
DB
205msgid "Remove"
206msgstr "Xóa"
eddc0c49 207
e7f9874d 208#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7f605299
DB
209msgid "Preview of the selected icon theme"
210msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
eddc0c49 211
e7f9874d 212#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7f605299
DB
213msgid "Icon Theme"
214msgstr "Đề tài Biểu tượng"
eddc0c49 215
e7f9874d 216#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7f605299
DB
217msgid "Preview of the selected cursor theme"
218msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
eddc0c49 219
e7f9874d 220#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7f605299
DB
221msgid "Size of cursors"
222msgstr "Kích thước con trỏ"
eddc0c49 223
e7f9874d 224#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7f605299
DB
225msgid "Smaller"
226msgstr "Nhỏ hơn"
eddc0c49 227
e7f9874d 228#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7f605299
DB
229msgid "Bigger"
230msgstr "Lớn hơn"
eddc0c49 231
e7f9874d 232#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7f605299
DB
233msgid ""
234"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
235"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
236"applications till next login."
237msgstr ""
238"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
239"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
240"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
e7f9874d
DB
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7f605299
DB
243msgid "Mouse Cursor"
244msgstr "Con trỏ Chuột"
1469f737 245
e7f9874d 246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7f605299
DB
247msgid "Window Border"
248msgstr "Viền Cửa sổ"
eddc0c49 249
e7f9874d 250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
7f605299
DB
251msgid "Enable antialising"
252msgstr "Bật chống răng cưa"
e7f9874d
DB
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
7f605299
DB
255msgid "<b>Antialising</b>"
256msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
eddc0c49 257
e7f9874d 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7f605299
DB
259msgid "Enable hinting"
260msgstr "Bật gợi ý"
eddc0c49 261
e7f9874d 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7f605299
DB
263msgid "Hinting style: "
264msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
1469f737 265
e7f9874d 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7f605299
DB
267msgid "<b>Hinting</b>"
268msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
eddc0c49 269
e7f9874d 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7f605299
DB
271msgid "Sub-pixel geometry: "
272msgstr "Hình học sub-pixel : "
1469f737 273
e7f9874d 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7f605299
DB
275msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
276msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
eddc0c49 277
e7f9874d 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7f605299
DB
279msgid "Font"
280msgstr "Font"
eddc0c49 281
e7f9874d 282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7f605299
DB
283msgid "Toolbar Style: "
284msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
eddc0c49 285
e7f9874d 286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7f605299
DB
287msgid "Toolbar Icon Size: "
288msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
e7f9874d
DB
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7f605299
DB
291msgid "Show images on buttons"
292msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
e7f9874d
DB
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7f605299
DB
295msgid "Show images in menus"
296msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
1469f737 297
e7f9874d 298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7f605299
DB
299msgid "<b>GUI Options</b>"
300msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
1469f737 301
e7f9874d 302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7f605299
DB
303msgid "Play event sounds"
304msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
1469f737 305
e7f9874d 306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7f605299
DB
307msgid "Play event sounds as feedback to user input"
308msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
1469f737 309
e7f9874d 310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7f605299
DB
311msgid "<b>Sound Effect</b>"
312msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
1469f737 313
e7f9874d 314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7f605299
DB
315msgid "Other"
316msgstr "Khác"
8df2f63a 317
e7f9874d 318#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
321
e7f9874d 322#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"