Adding upstream version 0.5.2.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
09ea0a61 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
bd2899cf 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
09ea0a61 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
bd2899cf
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
70478930 10"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
6ec93802
DB
11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
09ea0a61 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
6ec93802 14"Language: vi\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
6ec93802
DB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
09ea0a61
DB
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
bd2899cf 22
70478930 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
09ea0a61
DB
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
bd2899cf 26
09ea0a61
DB
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
7fbfd5a0 30
6ec93802
DB
31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
7fbfd5a0 34
6ec93802 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
09ea0a61
DB
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6ec93802 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
09ea0a61
DB
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
6ec93802 44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
70478930
DB
45msgid "Icons only"
46msgstr "Chỉ biểu tượng"
6ec93802
DB
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
70478930
DB
49msgid "Text only"
50msgstr "Chỉ có chữ"
09ea0a61 51
6ec93802 52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
70478930
DB
53msgid "Text below icons"
54msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
6ec93802
DB
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
70478930
DB
57msgid "Text beside icons"
58msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
09ea0a61 59
6ec93802 60#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70478930
DB
61msgid "Same as menu items"
62msgstr "Giống như mục trình đơn"
7fbfd5a0 63
6ec93802 64#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70478930
DB
65msgid "Small toolbar icon"
66msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
6ec93802
DB
67
68#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70478930
DB
69msgid "Large toolbar icon"
70msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
6ec93802
DB
71
72#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
70478930
DB
73msgid "Same as buttons"
74msgstr "Giống như nút nhấn"
09ea0a61 75
6ec93802 76#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
70478930
DB
77msgid "Same as drag icons"
78msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
09ea0a61 79
6ec93802 80#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
70478930
DB
81msgid "Same as dialogs"
82msgstr "Giống như hộp thoại"
09ea0a61 83
6ec93802 84#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
70478930
DB
85msgid "None"
86msgstr "Không"
09ea0a61 87
6ec93802 88#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
70478930
DB
89msgid "Slight"
90msgstr "Mỏng"
91
92#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93msgid "Medium"
94msgstr "Vừa"
7fbfd5a0 95
6ec93802 96#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
70478930
DB
97msgid "Full"
98msgstr "Đầy"
09ea0a61 99
6ec93802 100#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
70478930
DB
101msgid "RGB"
102msgstr "RGB"
7fbfd5a0 103
6ec93802 104#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
70478930
DB
105msgid "BGR"
106msgstr "BGR"
6ec93802
DB
107
108#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
70478930
DB
109msgid "VRGB"
110msgstr "VRGB"
6ec93802
DB
111
112#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
70478930
DB
113msgid "VBGR"
114msgstr "VBGR"
bd2899cf 115
6ec93802 116#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
70478930
DB
117msgid "Preview of the selected widget style"
118msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
6ec93802
DB
119
120#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
70478930
DB
121msgid "_File"
122msgstr "_Tập tin"
6ec93802
DB
123
124#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
70478930
DB
125msgid "_Edit"
126msgstr "_Chỉnh sửa"
bd2899cf 127
6ec93802 128#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
70478930
DB
129msgid "_Help"
130msgstr "_Trợ giúp"
bd2899cf 131
6ec93802 132#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
70478930
DB
133msgid "Radio Button"
134msgstr "Radio Button"
bd2899cf 135
6ec93802 136#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
70478930
DB
137msgid "Check Button"
138msgstr "Check Button"
bd2899cf 139
6ec93802 140#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
70478930
DB
141msgid "button"
142msgstr "nút"
6ec93802
DB
143
144#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
70478930
DB
145msgid "Demo"
146msgstr "Mẫu"
bd2899cf 147
6ec93802 148#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
70478930
DB
149msgid "Page1"
150msgstr "Trang 1"
6ec93802
DB
151
152#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
70478930
DB
153msgid "Page2"
154msgstr "Trang 2"
bd2899cf 155
6ec93802 156#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
70478930
DB
157msgid "Default font:"
158msgstr "Phông mặc định:"
bd2899cf 159
6ec93802 160#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
70478930
DB
161msgid "Widget"
162msgstr "Widget"
bd2899cf 163
6ec93802 164#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
70478930
DB
165msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
bd2899cf 167
6ec93802 168#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
70478930
DB
169msgid "Use customized color scheme"
170msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
bd2899cf 171
6ec93802 172#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
70478930
DB
173msgid "Normal windows:"
174msgstr "Những cửa sổ thường:"
6ec93802
DB
175
176#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
70478930
DB
177msgid "Text windows:"
178msgstr "Cửa sổ văn bản:"
bd2899cf 179
6ec93802 180#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
70478930
DB
181msgid "Selected items:"
182msgstr "Mục được chọn:"
bd2899cf 183
6ec93802 184#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
70478930
DB
185msgid "Tooltips:"
186msgstr "Mẹo:"
bd2899cf 187
6ec93802 188#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
70478930
DB
189msgid "Background"
190msgstr "Nền sau"
6ec93802
DB
191
192#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
70478930
DB
193msgid "Foreground"
194msgstr "Nền trước"
bd2899cf 195
6ec93802 196#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
70478930
DB
197msgid "Color"
198msgstr "Màu sắc"
bd2899cf 199
6ec93802 200#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
70478930
DB
201msgid "Install"
202msgstr "Cài đặt"
bd2899cf 203
6ec93802 204#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
70478930
DB
205msgid "Remove"
206msgstr "Xóa"
bd2899cf 207
6ec93802 208#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
70478930
DB
209msgid "Preview of the selected icon theme"
210msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
bd2899cf 211
6ec93802 212#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
70478930
DB
213msgid "Icon Theme"
214msgstr "Đề tài Biểu tượng"
bd2899cf 215
6ec93802 216#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
70478930
DB
217msgid "Preview of the selected cursor theme"
218msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
bd2899cf 219
6ec93802 220#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
70478930
DB
221msgid "Size of cursors"
222msgstr "Kích thước con trỏ"
bd2899cf 223
6ec93802 224#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
70478930
DB
225msgid "Smaller"
226msgstr "Nhỏ hơn"
bd2899cf 227
6ec93802 228#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
70478930
DB
229msgid "Bigger"
230msgstr "Lớn hơn"
bd2899cf 231
6ec93802 232#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
70478930
DB
233msgid ""
234"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
235"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
236"applications till next login."
237msgstr ""
238"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
239"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
240"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
6ec93802
DB
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
70478930
DB
243msgid "Mouse Cursor"
244msgstr "Con trỏ Chuột"
09ea0a61 245
6ec93802 246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
70478930
DB
247msgid "Window Border"
248msgstr "Viền Cửa sổ"
bd2899cf 249
6ec93802 250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
70478930
DB
251msgid "Enable antialising"
252msgstr "Bật chống răng cưa"
6ec93802
DB
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
70478930
DB
255msgid "<b>Antialising</b>"
256msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
bd2899cf 257
6ec93802 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
70478930
DB
259msgid "Enable hinting"
260msgstr "Bật gợi ý"
bd2899cf 261
6ec93802 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
70478930
DB
263msgid "Hinting style: "
264msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
09ea0a61 265
6ec93802 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
70478930
DB
267msgid "<b>Hinting</b>"
268msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
bd2899cf 269
6ec93802 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
70478930
DB
271msgid "Sub-pixel geometry: "
272msgstr "Hình học sub-pixel : "
09ea0a61 273
6ec93802 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
70478930
DB
275msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
276msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
bd2899cf 277
6ec93802 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
70478930
DB
279msgid "Font"
280msgstr "Font"
bd2899cf 281
6ec93802 282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
70478930
DB
283msgid "Toolbar Style: "
284msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
bd2899cf 285
6ec93802 286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
70478930
DB
287msgid "Toolbar Icon Size: "
288msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
6ec93802
DB
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
70478930
DB
291msgid "Show images on buttons"
292msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
6ec93802
DB
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
70478930
DB
295msgid "Show images in menus"
296msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
09ea0a61 297
6ec93802 298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
70478930
DB
299msgid "<b>GUI Options</b>"
300msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
09ea0a61 301
6ec93802 302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
70478930
DB
303msgid "Play event sounds"
304msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
09ea0a61 305
6ec93802 306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
70478930
DB
307msgid "Play event sounds as feedback to user input"
308msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
09ea0a61 309
6ec93802 310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
70478930
DB
311msgid "<b>Sound Effect</b>"
312msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
09ea0a61 313
6ec93802 314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
70478930
DB
315msgid "Other"
316msgstr "Khác"
13f1ec51 317
6ec93802 318#: ../src/utils.c:217
09ea0a61
DB
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
321
6ec93802 322#: ../src/utils.c:224
09ea0a61
DB
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"