Adding upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
09ea0a61 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
bd2899cf 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
09ea0a61 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
bd2899cf
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6ec93802
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
09ea0a61 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
6ec93802 14"Language: vi\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
6ec93802
DB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
09ea0a61
DB
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
bd2899cf 22
6ec93802 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
09ea0a61
DB
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
bd2899cf 26
09ea0a61
DB
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
7fbfd5a0 30
6ec93802
DB
31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
7fbfd5a0 34
6ec93802 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
09ea0a61
DB
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6ec93802 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
09ea0a61
DB
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
6ec93802
DB
44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
45msgid "<b>Antialising</b>"
46msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
09ea0a61
DB
49msgid "<b>GUI Options</b>"
50msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
51
6ec93802
DB
52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
53msgid "<b>Hinting</b>"
54msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57msgid ""
58"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60"applications till next login."
61msgstr ""
62"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
63"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
64"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
09ea0a61 65
6ec93802 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
09ea0a61
DB
67msgid "<b>Sound Effect</b>"
68msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
7fbfd5a0 69
6ec93802
DB
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
71msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
72msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
75msgid "BGR"
76msgstr "BGR"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
09ea0a61
DB
79msgid "Background"
80msgstr "Nền sau"
81
6ec93802 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
09ea0a61
DB
83msgid "Bigger"
84msgstr "Lớn hơn"
85
6ec93802 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
a78e4e46 87msgid "Check Button"
09ea0a61
DB
88msgstr "Check Button"
89
6ec93802 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
09ea0a61
DB
91msgid "Color"
92msgstr "Màu sắc"
93
6ec93802 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
09ea0a61
DB
95msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
96msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
7fbfd5a0 97
6ec93802 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
09ea0a61
DB
99msgid "Default font:"
100msgstr "Phông mặc định:"
101
6ec93802 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
a78e4e46 103msgid "Demo"
09ea0a61 104msgstr "Mẫu"
7fbfd5a0 105
6ec93802
DB
106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
107msgid "Enable antialising"
108msgstr "Bật chống răng cưa"
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
111msgid "Enable hinting"
112msgstr "Bật gợi ý"
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
115msgid "Font"
116msgstr "Font"
117
118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
09ea0a61
DB
119msgid "Foreground"
120msgstr "Nền trước"
bd2899cf 121
6ec93802
DB
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
123msgid "Full"
124msgstr "Đầy"
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
127msgid "Hinting style: "
128msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
129
130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
09ea0a61
DB
131msgid "Icon Theme"
132msgstr "Đề tài Biểu tượng"
bd2899cf 133
6ec93802 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
09ea0a61
DB
135msgid "Icons only"
136msgstr "Chỉ biểu tượng"
bd2899cf 137
6ec93802 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
09ea0a61
DB
139msgid "Install"
140msgstr "Cài đặt"
bd2899cf 141
6ec93802 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
09ea0a61
DB
143msgid "Large toolbar icon"
144msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
bd2899cf 145
6ec93802
DB
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
147msgid "Medium"
148msgstr "Vừa"
149
150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
09ea0a61
DB
151msgid "Mouse Cursor"
152msgstr "Con trỏ Chuột"
bd2899cf 153
6ec93802
DB
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
155msgid "None"
156msgstr "Không"
157
158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
09ea0a61
DB
159msgid "Normal windows:"
160msgstr "Những cửa sổ thường:"
bd2899cf 161
6ec93802 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
09ea0a61
DB
163msgid "Other"
164msgstr "Khác"
bd2899cf 165
6ec93802 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
09ea0a61
DB
167msgid "Page1"
168msgstr "Trang 1"
bd2899cf 169
6ec93802 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
09ea0a61
DB
171msgid "Page2"
172msgstr "Trang 2"
bd2899cf 173
6ec93802 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
09ea0a61
DB
175msgid "Play event sounds"
176msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
bd2899cf 177
6ec93802
DB
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
179msgid "Play event sounds as feedback to user input"
180msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
09ea0a61
DB
183msgid "Preview of the selected cursor theme"
184msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
bd2899cf 185
6ec93802 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
09ea0a61
DB
187msgid "Preview of the selected icon theme"
188msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
bd2899cf 189
6ec93802 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
09ea0a61
DB
191msgid "Preview of the selected widget style"
192msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
bd2899cf 193
6ec93802
DB
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195msgid "RGB"
196msgstr "RGB"
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
09ea0a61
DB
199msgid "Radio Button"
200msgstr "Radio Button"
bd2899cf 201
6ec93802 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
09ea0a61
DB
203msgid "Remove"
204msgstr "Xóa"
bd2899cf 205
6ec93802 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
09ea0a61
DB
207msgid "Same as buttons"
208msgstr "Giống như nút nhấn"
bd2899cf 209
6ec93802 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
09ea0a61
DB
211msgid "Same as dialogs"
212msgstr "Giống như hộp thoại"
bd2899cf 213
6ec93802 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
09ea0a61
DB
215msgid "Same as drag icons"
216msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
bd2899cf 217
6ec93802 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
09ea0a61
DB
219msgid "Same as menu items"
220msgstr "Giống như mục trình đơn"
bd2899cf 221
6ec93802 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
09ea0a61
DB
223msgid "Selected items:"
224msgstr "Mục được chọn:"
bd2899cf 225
6ec93802 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
09ea0a61
DB
227msgid "Show images in menus"
228msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
bd2899cf 229
6ec93802 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
09ea0a61
DB
231msgid "Show images on buttons"
232msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
bd2899cf 233
6ec93802 234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
09ea0a61
DB
235msgid "Size of cursors"
236msgstr "Kích thước con trỏ"
bd2899cf 237
6ec93802
DB
238#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
239msgid "Slight"
240msgstr "Mỏng"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
09ea0a61
DB
243msgid "Small toolbar icon"
244msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
245
6ec93802 246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
09ea0a61
DB
247msgid "Smaller"
248msgstr "Nhỏ hơn"
bd2899cf 249
6ec93802
DB
250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251msgid "Sub-pixel geometry: "
252msgstr "Hình học sub-pixel : "
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
a78e4e46 255msgid "Text below icons"
09ea0a61 256msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
bd2899cf 257
6ec93802 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
a78e4e46 259msgid "Text beside icons"
09ea0a61 260msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
bd2899cf 261
6ec93802 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
a78e4e46 263msgid "Text only"
09ea0a61
DB
264msgstr "Chỉ có chữ"
265
6ec93802 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
09ea0a61
DB
267msgid "Text windows:"
268msgstr "Cửa sổ văn bản:"
bd2899cf 269
6ec93802 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
09ea0a61
DB
271msgid "Toolbar Icon Size: "
272msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
273
6ec93802 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
a78e4e46 275msgid "Toolbar Style: "
09ea0a61 276msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
bd2899cf 277
6ec93802 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
09ea0a61
DB
279msgid "Tooltips:"
280msgstr "Mẹo:"
bd2899cf 281
6ec93802 282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
09ea0a61
DB
283msgid "Use customized color scheme"
284msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
bd2899cf 285
6ec93802
DB
286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
287msgid "VBGR"
288msgstr "VBGR"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
291msgid "VRGB"
292msgstr "VRGB"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
09ea0a61
DB
295msgid "Widget"
296msgstr "Widget"
297
6ec93802 298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
09ea0a61
DB
299msgid "Window Border"
300msgstr "Viền Cửa sổ"
301
6ec93802 302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
09ea0a61
DB
303msgid "_Edit"
304msgstr "_Chỉnh sửa"
305
6ec93802 306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
09ea0a61
DB
307msgid "_File"
308msgstr "_Tập tin"
309
6ec93802 310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
09ea0a61
DB
311msgid "_Help"
312msgstr "_Trợ giúp"
313
6ec93802 314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
09ea0a61
DB
315msgid "button"
316msgstr "nút"
13f1ec51 317
6ec93802 318#: ../src/utils.c:217
09ea0a61
DB
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
321
6ec93802 322#: ../src/utils.c:224
09ea0a61
DB
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"