Adding debian version 0.5.0-1.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
1469f737 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
eddc0c49 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
1469f737 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
eddc0c49
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1469f737
DB
10"POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
12"Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
eddc0c49 14"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1469f737
DB
17"Language: \n"
18"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
19"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
eddc0c49 20
1469f737
DB
21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
22#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
eddc0c49 25
1469f737
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
81ac7e32 29
1469f737
DB
30#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
32msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
81ac7e32 33
1469f737
DB
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr "translator-credits"
42
43#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
44msgid "<b>GUI Options</b>"
45msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
46
47#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
48msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
49msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
50
51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
52msgid "<b>Sound Effect</b>"
53msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
81ac7e32 54
1469f737
DB
55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
56msgid "Background"
57msgstr "Nền sau"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
60msgid "Bigger"
61msgstr "Lớn hơn"
62
63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
c93a68c7 64msgid "Check Button"
1469f737
DB
65msgstr "Check Button"
66
67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
68msgid "Color"
69msgstr "Màu sắc"
70
71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
72msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
73msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
81ac7e32 74
1469f737
DB
75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
76msgid "Default font:"
77msgstr "Phông mặc định:"
78
79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
c93a68c7 80msgid "Demo"
1469f737 81msgstr "Mẫu"
81ac7e32 82
1469f737
DB
83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
84msgid "Foreground"
85msgstr "Nền trước"
eddc0c49 86
1469f737
DB
87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
88msgid "Icon Theme"
89msgstr "Đề tài Biểu tượng"
eddc0c49 90
1469f737
DB
91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
92msgid "Icons only"
93msgstr "Chỉ biểu tượng"
eddc0c49 94
1469f737
DB
95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
96msgid "Install"
97msgstr "Cài đặt"
eddc0c49 98
1469f737
DB
99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
100msgid "Large toolbar icon"
101msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
eddc0c49 102
1469f737
DB
103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
104msgid "Mouse Cursor"
105msgstr "Con trỏ Chuột"
eddc0c49 106
1469f737
DB
107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
108msgid "Normal windows:"
109msgstr "Những cửa sổ thường:"
eddc0c49 110
1469f737
DB
111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
112msgid "Other"
113msgstr "Khác"
eddc0c49 114
1469f737
DB
115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
116msgid "Page1"
117msgstr "Trang 1"
eddc0c49 118
1469f737
DB
119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
120msgid "Page2"
121msgstr "Trang 2"
eddc0c49 122
1469f737
DB
123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
124msgid "Play event sounds"
125msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
eddc0c49 126
1469f737
DB
127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
128msgid "Preview of the selected cursor theme"
129msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
eddc0c49 130
1469f737
DB
131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
132msgid "Preview of the selected icon theme"
133msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
eddc0c49 134
1469f737
DB
135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
136msgid "Preview of the selected widget style"
137msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
eddc0c49 138
1469f737
DB
139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
140msgid "Radio Button"
141msgstr "Radio Button"
eddc0c49 142
1469f737
DB
143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
144msgid "Remove"
145msgstr "Xóa"
eddc0c49 146
1469f737
DB
147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
148msgid "Same as buttons"
149msgstr "Giống như nút nhấn"
eddc0c49 150
1469f737
DB
151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
152msgid "Same as dialogs"
153msgstr "Giống như hộp thoại"
eddc0c49 154
1469f737
DB
155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
156msgid "Same as drag icons"
157msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
eddc0c49 158
1469f737
DB
159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
160msgid "Same as menu items"
161msgstr "Giống như mục trình đơn"
eddc0c49 162
1469f737
DB
163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
164msgid "Selected items:"
165msgstr "Mục được chọn:"
eddc0c49 166
1469f737
DB
167#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
168msgid "Show images in menus"
169msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
eddc0c49 170
1469f737
DB
171#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
172msgid "Show images on buttons"
173msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
eddc0c49 174
1469f737
DB
175#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
176msgid "Size of cursors"
177msgstr "Kích thước con trỏ"
eddc0c49 178
1469f737
DB
179#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
180msgid "Small toolbar icon"
181msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
182
183#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
184msgid "Smaller"
185msgstr "Nhỏ hơn"
eddc0c49 186
1469f737 187#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
c93a68c7 188msgid "Text below icons"
1469f737 189msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
eddc0c49 190
1469f737 191#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
c93a68c7 192msgid "Text beside icons"
1469f737 193msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
eddc0c49 194
1469f737 195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
c93a68c7 196msgid "Text only"
1469f737
DB
197msgstr "Chỉ có chữ"
198
199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
200msgid "Text windows:"
201msgstr "Cửa sổ văn bản:"
eddc0c49 202
1469f737
DB
203#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
204msgid "Toolbar Icon Size: "
205msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
206
207#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
c93a68c7 208msgid "Toolbar Style: "
1469f737 209msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
eddc0c49 210
1469f737
DB
211#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
212msgid "Tooltips:"
213msgstr "Mẹo:"
eddc0c49 214
1469f737
DB
215#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
216msgid "Use customized color scheme"
217msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
eddc0c49 218
1469f737
DB
219#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
220msgid "Widget"
221msgstr "Widget"
222
223#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
224msgid "Window Border"
225msgstr "Viền Cửa sổ"
226
227#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
228msgid "_Edit"
229msgstr "_Chỉnh sửa"
230
231#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
232msgid "_File"
233msgstr "_Tập tin"
234
235#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
236msgid "_Help"
237msgstr "_Trợ giúp"
238
239#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
240msgid "button"
241msgstr "nút"
8df2f63a 242
1469f737
DB
243#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
244msgid "play event sounds as feedback to user input"
245msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
246
247#: ../src/utils.c:212
248msgid "Select an icon theme"
249msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
250
251#: ../src/utils.c:219
252msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
253msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
8df2f63a 254