Adding upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
09ea0a61 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
bd2899cf 2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
09ea0a61 3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
bd2899cf
DB
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
09ea0a61
DB
10"POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
12"Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
bd2899cf 14"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
09ea0a61
DB
17"Language: \n"
18"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
19"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
bd2899cf 20
09ea0a61
DB
21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
22#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
bd2899cf 25
09ea0a61
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
7fbfd5a0 29
09ea0a61
DB
30#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
32msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
7fbfd5a0 33
09ea0a61
DB
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr "translator-credits"
42
43#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
44msgid "<b>GUI Options</b>"
45msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
46
47#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
48msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
49msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
50
51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
52msgid "<b>Sound Effect</b>"
53msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
7fbfd5a0 54
09ea0a61
DB
55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
56msgid "Background"
57msgstr "Nền sau"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
60msgid "Bigger"
61msgstr "Lớn hơn"
62
63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
a78e4e46 64msgid "Check Button"
09ea0a61
DB
65msgstr "Check Button"
66
67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
68msgid "Color"
69msgstr "Màu sắc"
70
71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
72msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
73msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
7fbfd5a0 74
09ea0a61
DB
75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
76msgid "Default font:"
77msgstr "Phông mặc định:"
78
79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
a78e4e46 80msgid "Demo"
09ea0a61 81msgstr "Mẫu"
7fbfd5a0 82
09ea0a61
DB
83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
84msgid "Foreground"
85msgstr "Nền trước"
bd2899cf 86
09ea0a61
DB
87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
88msgid "Icon Theme"
89msgstr "Đề tài Biểu tượng"
bd2899cf 90
09ea0a61
DB
91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
92msgid "Icons only"
93msgstr "Chỉ biểu tượng"
bd2899cf 94
09ea0a61
DB
95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
96msgid "Install"
97msgstr "Cài đặt"
bd2899cf 98
09ea0a61
DB
99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
100msgid "Large toolbar icon"
101msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
bd2899cf 102
09ea0a61
DB
103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
104msgid "Mouse Cursor"
105msgstr "Con trỏ Chuột"
bd2899cf 106
09ea0a61
DB
107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
108msgid "Normal windows:"
109msgstr "Những cửa sổ thường:"
bd2899cf 110
09ea0a61
DB
111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
112msgid "Other"
113msgstr "Khác"
bd2899cf 114
09ea0a61
DB
115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
116msgid "Page1"
117msgstr "Trang 1"
bd2899cf 118
09ea0a61
DB
119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
120msgid "Page2"
121msgstr "Trang 2"
bd2899cf 122
09ea0a61
DB
123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
124msgid "Play event sounds"
125msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
bd2899cf 126
09ea0a61
DB
127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
128msgid "Preview of the selected cursor theme"
129msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
bd2899cf 130
09ea0a61
DB
131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
132msgid "Preview of the selected icon theme"
133msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
bd2899cf 134
09ea0a61
DB
135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
136msgid "Preview of the selected widget style"
137msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
bd2899cf 138
09ea0a61
DB
139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
140msgid "Radio Button"
141msgstr "Radio Button"
bd2899cf 142
09ea0a61
DB
143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
144msgid "Remove"
145msgstr "Xóa"
bd2899cf 146
09ea0a61
DB
147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
148msgid "Same as buttons"
149msgstr "Giống như nút nhấn"
bd2899cf 150
09ea0a61
DB
151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
152msgid "Same as dialogs"
153msgstr "Giống như hộp thoại"
bd2899cf 154
09ea0a61
DB
155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
156msgid "Same as drag icons"
157msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
bd2899cf 158
09ea0a61
DB
159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
160msgid "Same as menu items"
161msgstr "Giống như mục trình đơn"
bd2899cf 162
09ea0a61
DB
163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
164msgid "Selected items:"
165msgstr "Mục được chọn:"
bd2899cf 166
09ea0a61
DB
167#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
168msgid "Show images in menus"
169msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
bd2899cf 170
09ea0a61
DB
171#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
172msgid "Show images on buttons"
173msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
bd2899cf 174
09ea0a61
DB
175#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
176msgid "Size of cursors"
177msgstr "Kích thước con trỏ"
bd2899cf 178
09ea0a61
DB
179#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
180msgid "Small toolbar icon"
181msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
182
183#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
184msgid "Smaller"
185msgstr "Nhỏ hơn"
bd2899cf 186
09ea0a61 187#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
a78e4e46 188msgid "Text below icons"
09ea0a61 189msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
bd2899cf 190
09ea0a61 191#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
a78e4e46 192msgid "Text beside icons"
09ea0a61 193msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
bd2899cf 194
09ea0a61 195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
a78e4e46 196msgid "Text only"
09ea0a61
DB
197msgstr "Chỉ có chữ"
198
199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
200msgid "Text windows:"
201msgstr "Cửa sổ văn bản:"
bd2899cf 202
09ea0a61
DB
203#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
204msgid "Toolbar Icon Size: "
205msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
206
207#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
a78e4e46 208msgid "Toolbar Style: "
09ea0a61 209msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
bd2899cf 210
09ea0a61
DB
211#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
212msgid "Tooltips:"
213msgstr "Mẹo:"
bd2899cf 214
09ea0a61
DB
215#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
216msgid "Use customized color scheme"
217msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
bd2899cf 218
09ea0a61
DB
219#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
220msgid "Widget"
221msgstr "Widget"
222
223#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
224msgid "Window Border"
225msgstr "Viền Cửa sổ"
226
227#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
228msgid "_Edit"
229msgstr "_Chỉnh sửa"
230
231#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
232msgid "_File"
233msgstr "_Tập tin"
234
235#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
236msgid "_Help"
237msgstr "_Trợ giúp"
238
239#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
240msgid "button"
241msgstr "nút"
13f1ec51 242
09ea0a61
DB
243#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
244msgid "play event sounds as feedback to user input"
245msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
246
247#: ../src/utils.c:212
248msgid "Select an icon theme"
249msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
250
251#: ../src/utils.c:219
252msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
253msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
13f1ec51 254