Adding upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / kk.po
CommitLineData
70478930
DB
1# Kazakh translation for lxappearance.
2# Copyright (C) 2012 The LXDE team
3# This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
70478930
DB
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: master\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8a116557
AG
9"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
11"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
70478930
DB
12"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
13"Language: kk\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
8a116557
AG
18"X-Generator: Pootle 2.7\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1439774913.367300\n"
70478930 20
8a116557 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
70478930
DB
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Сыртқы түрін баптау"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Жұмыс үстелі мен қолданбаларыңыздың сыртқы түрін баптау"
28
8a116557
AG
29#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
30msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
31msgstr ""
32
33#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
34#, fuzzy
35msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
70478930
DB
36msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE жобасы"
37
8a116557 38#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
70478930
DB
39msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40msgstr "Жұмыс үстеліңіздің сыртқы түрін баптау"
41
42#. Please replace this line with your own names, one name per line.
8a116557 43#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
70478930
DB
44msgid "translator-credits"
45msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
46
8a116557 47#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
70478930
DB
48msgid "Preview of the selected widget style"
49msgstr "Таңдалған интерфейс темасын алдын-ала қарау"
50
8a116557 51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
70478930
DB
52msgid "_File"
53msgstr "_Файл"
54
8a116557 55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
70478930
DB
56msgid "_Edit"
57msgstr "Тү_зету"
58
8a116557 59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
70478930
DB
60msgid "_Help"
61msgstr "_Көмек"
62
8a116557 63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
70478930
DB
64msgid "Radio Button"
65msgstr "Ауыстыру батырмасы"
66
8a116557 67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70478930
DB
68msgid "Check Button"
69msgstr "Белгілеу батымасы"
70
8a116557 71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
70478930
DB
72msgid "button"
73msgstr "батырма"
74
8a116557 75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
70478930
DB
76msgid "Demo"
77msgstr "Демо"
78
8a116557 79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
70478930
DB
80msgid "Page1"
81msgstr "Page1"
82
8a116557 83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
70478930
DB
84msgid "Page2"
85msgstr "Page2"
86
8a116557 87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
70478930
DB
88msgid "Default font:"
89msgstr "Бастапқы қаріп:"
90
8a116557 91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
70478930
DB
92msgid "Widget"
93msgstr "Виджет"
94
8a116557 95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
70478930
DB
96msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
97msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
98
8a116557 99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
70478930
DB
100msgid "Use customized color scheme"
101msgstr "Бапталған түстер схемасын қолдану"
102
8a116557 103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
70478930
DB
104msgid "Normal windows:"
105msgstr "Қалыпты терезелер:"
106
8a116557 107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
70478930
DB
108msgid "Text windows:"
109msgstr "Мәтін терезелері:"
110
8a116557 111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
70478930
DB
112msgid "Selected items:"
113msgstr "Таңдалған нәрселер:"
114
8a116557 115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
70478930
DB
116msgid "Tooltips:"
117msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
118
8a116557 119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
70478930
DB
120msgid "Background"
121msgstr "Фон"
122
8a116557 123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
70478930
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Алдыңғы көрінісі"
126
8a116557 127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
70478930
DB
128msgid "Color"
129msgstr "Түстер"
130
8a116557 131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
70478930
DB
132msgid "Install"
133msgstr "Орнату"
134
8a116557 135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
70478930
DB
136msgid "Remove"
137msgstr "Өшіру"
138
8a116557 139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
70478930
DB
140msgid "Preview of the selected icon theme"
141msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
142
8a116557 143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
70478930
DB
144msgid "Icon Theme"
145msgstr "Таңбашалар"
146
8a116557 147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
70478930
DB
148msgid "Preview of the selected cursor theme"
149msgstr "Таңдалған курсор темасын алдын-ала қарау"
150
8a116557 151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
70478930
DB
152msgid "Size of cursors"
153msgstr "Курсорлар өлшемі"
154
8a116557 155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
70478930
DB
156msgid "Smaller"
157msgstr "Кішірек"
158
8a116557 159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
70478930
DB
160msgid "Bigger"
161msgstr "Үлкенірек"
162
8a116557 163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
70478930
DB
164msgid ""
165"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
166"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
167"applications till next login."
168msgstr ""
169"<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу "
170"кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін "
171"іске аспауы мүмкін."
172
8a116557 173#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
70478930
DB
174msgid "Mouse Cursor"
175msgstr "Тышқан курсоры"
176
8a116557 177#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
70478930
DB
178msgid "Window Border"
179msgstr "Терезе шегі"
180
8a116557 181#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
0fe00023 182msgid "Enable antialiasing"
70478930
DB
183msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
184
8a116557 185#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
0fe00023 186msgid "<b>Antialiasing</b>"
70478930
DB
187msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
188
8a116557 189#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
70478930
DB
190msgid "Enable hinting"
191msgstr "Тегістеуді іске қосу"
192
8a116557 193#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
70478930
DB
194msgid "Hinting style: "
195msgstr "Тегістеу түрі:"
196
8a116557 197#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
70478930
DB
198msgid "<b>Hinting</b>"
199msgstr "<b>Тегістеу</b>"
200
8a116557 201#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
70478930
DB
202msgid "Sub-pixel geometry: "
203msgstr "Субпиксель геометриясы:"
204
8a116557 205#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
70478930
DB
206msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
207msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
208
8a116557 209#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
70478930
DB
210msgid "Font"
211msgstr "Қаріп"
212
8a116557 213#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
70478930
DB
214msgid "Toolbar Style: "
215msgstr "Саймандар панелінің стилі:"
216
8a116557 217#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
70478930
DB
218msgid "Toolbar Icon Size: "
219msgstr "Панель таңбашасы өлшемі:"
220
8a116557 221#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
70478930
DB
222msgid "Show images on buttons"
223msgstr "Батырмаларда суреттерді көрсету"
224
8a116557 225#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
70478930
DB
226msgid "Show images in menus"
227msgstr "Мәзірлерде суреттерді көрсету"
228
8a116557 229#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
70478930
DB
230msgid "<b>GUI Options</b>"
231msgstr "<b>Интерфейс</b>"
232
8a116557
AG
233#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
234msgid "Keyboard theme:"
235msgstr ""
236
237#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
238#, fuzzy
239msgid "<b>Keyboard Options</b>"
240msgstr "<b>Интерфейс</b>"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
70478930
DB
243msgid "Play event sounds"
244msgstr "Оқиғалар дыбыстарын іске қосу"
245
8a116557 246#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
70478930
DB
247msgid "Play event sounds as feedback to user input"
248msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
249
8a116557 250#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
70478930
DB
251msgid "<b>Sound Effect</b>"
252msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
253
8a116557
AG
254#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
255msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
256msgstr ""
257
258#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
259msgid "<b>Accessibility</b>"
260msgstr ""
261
262#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
70478930
DB
263msgid "Other"
264msgstr "Басқа"
265
8a116557
AG
266#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
267msgid "None"
268msgstr "Ешнәрсе"
269
270#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
271msgid "RGB"
272msgstr "RGB"
273
274#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
275msgid "BGR"
276msgstr "BGR"
277
278#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
279msgid "VRGB"
280msgstr "VRGB"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
283msgid "VBGR"
284msgstr "VBGR"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
287msgid "Slight"
288msgstr "Әлсіз"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
291msgid "Medium"
292msgstr "Орташа"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
295msgid "Full"
296msgstr "Толық"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
299msgid "Same as menu items"
300msgstr "Мәзір нәрселері сияқты"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
303msgid "Small toolbar icon"
304msgstr "Кіші панель таңбашалары"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
307msgid "Large toolbar icon"
308msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
311msgid "Same as buttons"
312msgstr "Батырмалар сияқты"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
315msgid "Same as drag icons"
316msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
317
318#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
319msgid "Same as dialogs"
320msgstr "Сұхбаттар сияқты"
321
322#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
323msgid "Icons only"
324msgstr "Тек таңбашалар"
325
326#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
327msgid "Text only"
328msgstr "Тек мәтін"
329
330#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
331msgid "Text below icons"
332msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
333
334#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
335msgid "Text beside icons"
336msgstr "Мәтін таңбашалардың қасында"
337
338#: ../src/utils.c:216
70478930
DB
339msgid "Select an icon theme"
340msgstr "Таңбашалар темасын таңдаңыз"
341
8a116557 342#: ../src/utils.c:223
70478930
DB
343msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
344msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Таңбашалар темасы)"
f80d2712 345
8a116557
AG
346#: ../src/color-scheme.c:299
347msgid ""
348"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
349msgstr ""
350
f80d2712
AG
351#~ msgid "Enable antialising"
352#~ msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
353
354#~ msgid "<b>Antialising</b>"
355#~ msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"